Continuem amb l’activitat d’ Informàtica a 4ESO en temps de confinament: Privacitat a Internet i Big Data (2a part)

La setmana passada vam iniciar amb els meus alumnes de 4ESO una activitat sobre Internet, el Big Data i la seva relació amb la pandèmia actual del COVID19.

Avui els he presentat la segona part d’questa activitat, consistent en començar a decidir com serà el seu projecte i com volen treballar:

Les següents tasques consisteixen en acabar de visualitzar el programa No pot ser!! de TV3, responent unes preguntes i enviar un missatge a un Fòrum exposant com faran el seu projecte:

Envia a aquest espai un missatge on concretis:

 • Com enfocaràs el tema de la Big Data i la seva relació amb la pandèmia actual de COVID19.
 • Si vols treballar en equip o de forma individual.
 • Si vols dissenyar i presentar la teva proposta amb un audio o amb un vídeo, i amb quina eina ho fareu.

Després d’enviar aquest missatge, i si vols treballar en equip, busca una proposta d’un altre company/a i respon al seu missatge amb el teu projecte.

Vigila el format del missatge:

 1. Fes una salutació
 2. Explica què vols fer, com i amb què
 3. Estructura el missatge, dona-li un bon format. Utilitza negretes, numeracions i vinyetes,..
 4. Fes un comiat i signa amb el teu nom

Recorda que aquesta activitat és avaluable!!!

Les estratègies docents utilitzades són:

 • Disseny de l’activitat i selecció de recursos i materials.
 • Preparar l’aula virtual (Schoology), activitats de visualització dels vídeos (Edpuzzle), pàgines recopilatòries amb recursos i materials per realitzar les activitats i finalment creació d’un Fòrum per fer el lliurament de la tasca de presentació del projecte.
 • Fer un vídeo explicatiu (Loom) del que s’ha de fer.
 • Enviar el vídeo mitjançant un missatge personal utilitzant els comptes que tenim amb Google Suite de l’institut.
 • Publicar l’activitat al Blog del centre creat pel temps de confinament: Taulell d’anuncis 4ESO curs 2019-20.
 • Iniciar el feedback de les activitats fetes al llarg de la última setmana i resoldre dubtes de les que es proposen per aquestes.
 • Tots els missatges que rebo al meu correu personal els trasllado el Fòrum de dubtes, per tal de compartir-los amb tots els alumnes i a més els animo a enviar els seus dubtes a aquells espais. Comptaré com a positiu que els utilitzin.

Planificació:

El projecte proposat (activitat) tindrà una durada de 3/4 setmanes. Les tasques en les que es divideix es temporalitzen setmanalment, de forma que els alumnes tinguin temps per organitzar-se, resoldre dubtes, cercar informació…

Avaluació:

L’avaluació de les tasques les faig mitjançant l’aula virtual i Edpuzzle. Si és necessari, els faré una retroacció via vídeo individual, comentant com s’han fet les activitats i què cal millorar. Han de ser vídeo curts i clars on es visualitzi el que cal millorar i el que s’ha fer de forma correcta.

Un cop rebuda aquesta valoració els permetré millorar les activitats, sempre tenint en compte que mai tindran la mateixa valoració que les activitats que no hagin necessitat cap millora.

Està previst fer una coavaluació dels projectes presentats abans de publicar-los a Internet, per tal que es puguin acabar de millorar. Com que tinc dues aules, he pensat en creuar els alumnes per fer les valoracions.

Una proposta d’activitat per Informàtica 4ESO en temps de confinament: Privacitat a Internet i Big Data

Gràcies a les propostes de dos companys professors de Tecnologia dins del curs Punt de TecnoTrobada (#JoEmQuedoACasa), sobre Privacitat, drets personals i col·lectius, he començat el tema de Xarxes Informàtiques i Internet amb una activitat sobre la nostra privacitat a Internet, el Big Data i la realció que té i pot tenir amb la situació actual de confinament i la pandèmia del COVID19.

Us deixo la presentació que els he fet arribar als meus alumnes via correu de l’escola:

Fins a quin punt hem de cedir la nostra privacitat?

És vàlid fer-ho sempre?

En quins casos?

A canvi de què?

Recursos:

I què sabeu sobre les Fake News?

Fixeu-vos en aquesta noticia falsa sobre el tema del BigData:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-espanol-billgates-microchip/declaracin-falsa-bill-gates-planea-usar-implantes-con-microchip-para-combatir-el-coronavirus-idUSKBN21K30Q

Aquest és el vídeo que els he fet arribar als meus alumnes:

Xarxes1 Big Data

I aquí teniu el programa de TV3 No pot ser!!! sobre el Big Data:

https://www.ccma.cat/video/embed/5836380/

Sobre el currículum de l’ESO

L‘Educació Secundària Obligatòria té com a objectius l’assoliment de les competències clau per a l’aprenentatge permanent.

El currículum de l’educació secundària obligatòria :

 • S’ha d’orientar a l’adquisició de les competències bàsiques i ha de facilitar:
  • tant la incorporació dels alumnes als estudis posteriors i a la vida adulta
  • com el desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida
 • Fixa com a prioritat la continuïtat formativa de tots els alumnes, per tal de fomentar que completin estudis postobligatoris d’acord amb els seus interessos i potencialitats en un context de permeabilitat entre les diferents opcions formatives.
 • Determina l’orientació com una responsabilitat compartida de l’equip docent per a l’acompanyament de l’alumnat al llarg de la seva escolarització. Proposa una gestió curricular que garanteix una mirada inclusiva. Els objectius de millora educativa han de possibilitar que el màxim d’alumnes finalitzin l’ESO.
 • Estableix l’avaluació de l’alumne com una part essencial del seu procés d’aprenentatge, amb un enfocament global, continuat i integrador. Així, l’avaluació formativa adquireix un caràcter fonamental i orientador a l’hora d’analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent de l’etapa educativa per aconseguir els objectius d’aprenentatge que estableix el currículum. 

Estructura del currículum

Per contribuir a l’assoliment de les competències clau, el currículum de l’educació secundària obligatòria recull el conjunt de competències bàsiques de les matèries agrupades per àmbits de coneixement, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquesta etapa. Les competències bàsiques esdevenen objectius d’aprenentatge de final d’etapa.

Els àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen competències bàsiques, continguts i orientacions metodològiques.

Els centres educatius desenvolupen i completen el currículum d’educació secundària obligatòria. El currículum elaborat pel centre forma part del seu projecte educatiu.

Competències clau

El currículum de l’educació secundària obligatòria ha de contribuir a l’assoliment de les competències clau.

Les competències clau han de desenvolupar la capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats vinculades a diferents sabers, de manera interactiva i transversal, la qual cosa implica la comprensió, la reflexió i el discerniment relatiu a cada situació contextualitzada.

L’assoliment dels elements transversals de l’àmbit personal i social i de l’àmbit digital ha de desenvolupar-se en el conjunt de matèries i d’acord amb els processos d’orientació associats.

L’adquisició de la competència digital i l’exercici responsable de la ciutadania implica tenir consciència de la pròpia identitat digital i la dels altres, salvaguardant les dades personals i la utilització d’imatges.

L’organització de les activitats a l’aula i el funcionament dels centres, les activitats docents, les formes de relació i de comunicació que s’estableixen entre la comunitat educativa i la relació amb l’entorn, contribueixen a la consolidació de les competències clau.

Competències bàsiques en l’àmbit de les matèries i continguts clau

Les competències bàsiques d’àmbit i matèria permeten desplegar un model d’ensenyament i aprenentatge que vincula competències i continguts clau de cada matèria, establint la contribució de cada matèria al desenvolupament de les diferents competències clau.

S’entén per competències bàsiques d’àmbit aquelles competències que li són pròpies. Aquestes competències estan agrupades en dimensions, graduades en tres nivells de consecució al final de l’etapa i associades als continguts curriculars clau. Les competències, que concreten les dimensions, s’han de considerar totalment integrades amb els continguts.

Els continguts clau són aquells que contribueixen en major mesura al desenvolupament de cada competència.

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge concebudes per desenvolupar competències i/o aprenentatges competencials. L’alumnat ha de ser capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes de la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

2. Al llarg del treball, els alumnes han de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

3. A l’hora d’avaluar el treball de síntesi, convé incloure l’avaluació de la competència digital, atès que és una competència transversal que s’adquireix des de les diferents matèries. En la proposta curricular de l’àmbit digital s’inclou el treball de síntesi com a part de l’avaluació de la competència.

4. S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball de síntesi, a efectes d’avaluació, té la consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de cada curs.

Fem de tècnics elèctrics

Durant el curs 2008-09 he treballat amb tres grups de 2nESO, uns 70 alumnes. Després d’un temps entenent els conceptes sobre l’electricitat i practicant amb simuladors i amb el llapis i el paper, ens vam posar a treballar al taller. Van treballar de forma col·laborativa en grups de 2.

El plantejament era FEM DE TÈCNICS ELÈCTRICS i proposava posar-se a la pell d’un tècnic que ha de realitzar la instal.lació elèctrica d’un habitatge. El material que els vaig entregar als alumnes és el següent:

Suposem que som uns enginyers elèctrics i que hem de dissenyar la instal·lació elèctrica d’un habitatge. El client té un habitatge amb una sala d’estar, cuina, habitació individual i un bany. Aquest client (podeu pensar en qui vulgueu, un amic, un client de veritat, …) ens encarrega que realitzem la instal·lació elèctrica de la seva casa, només la part d’il·luminació i interruptors i commutadors, res d’endolls i altres parts de la instal·lació.
Cal que pensem tot el que aquest client necessitarà per la seva vida quotidiana, il·luminació ambiental, per llegir, per cuinar,… 
A classe de Tecno la professora us ha fet un repàs del procés tecnològic que tot tècnic ha de seguir per garantir l’èxit en el projecte. Heu de recordar tot el que ja es va aprendre en cursos anteriors doncs necessitarem tots els coneixements per acabar amb èxit el nostre objectiu. COMENCEM??? 

OBJECTIUS 
Disseny i construcció de la maqueta de la instal·lació elèctrica d’un habitatge on viu una persona, amb la qual després podríem començar a fer la instal·lació real a l’habitatge.

REQUERIMENTS 
·    Ha de ser un habitatge amb un rebedor, una habitació individual, un bany, una cuina, una sala d’estar-menjador i un passadís. 
·    Han d’haver suficients llums per poder tenir una il·luminació adequada a cada estància. 
·    Els llums s’han de poder accionar des dels interruptors que han d’estar situats a un lloc de fàcil accés des de la porta d’entrada a cada estància. 
·    Si cal obrir i tancar el circuit en una habitació des de dos punts, caldrà utilitzar commutadors. 
·    Cal preveure la connexió de l’habitatge a la xarxa d’enllumenat públic.
·    S’ha de construir una maqueta que simuli el cas real de la vivenda.
·    La maqueta s’ha de poder connectar a un voltatge de 4,5V. 

Aquí us deixo unes imatges de les maquetes resultants, són fantàstiques