KUDI de Representació gràfica de continguts

1. La representació gràfica

Accés al vídeo clicant sobre la imatge o a l’enllaç següent: https://www.powtoon.com/s/dC3GEN9dtRz/1/m 


La representació gràfica de continguts

La representació gràfica de continguts és la manera de presentar els continguts clau, sobre qualsevol tema, de forma visual ja sigui a través d’imatges, vídeos, dibuixos, logos, etc. amb suport, o no, de text. 

En la comprensió de qualsevol text escrit o explicació oral, és important que l’alumnat entengui allò que està llegint o escoltant. No tot l’alumnat presenta les mateixes habilitats en la comprensió oral i escrita, per tant, és important oferir suports per a ressaltar els patrons, les funcions crítiques, les idees importants i les relacions que s’estableixen entre les diferents idees que es presenten, donant resposta al principi II del Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).

En aquest sentit, la representació gràfica de continguts hi juga una paper molt important ja que facilita aquesta comprensió utilitzant el canal visual. Una gran part de l’alumnat presenta un estil d’aprenentatge multimodal, on el canal visual prèn un paper rellevant en la transmissió i comprensió de continguts.

5 motius per a presentar els continguts d’una manera gràfica:

  • Destacar idees clau: Representar gràficament un contingut demana destriar molt bé què és allò remarcable i important a entendre del contingut. El fet de clarificar les idees clau ajuda a l’alumnat a destriar allò secundari i a focalitzar l’atenció en els conceptes principals. Hi ha alumnat més o menys competent o amb més habilitat en aquesta selecció o identificació d’elements clau. Clarificar-ho serà un suport per a aquell alumnat amb més habilitat i una ajuda per a aquell alumnat amb més dificultat per a destriar les idees clau. 
  • Adequat per a l’alumnat amb un estil d’aprenentatge visual i multimodal: No tot l’alumnat mostra un estil d’aprenentatge igual. L’alumnat amb un estil visual és aquell que utilitzarà les imatges, els gràfics, els mapes mentals, els diagrames i d’altres estratègies visuals per facilitar el seu procés d’aprenentatge. També els pot funcionar molt bé l’aprenentatge a partir de vídeos.La representació gràfica de la informació els ajudarà a obtenir millor el coneixement. En canvi, per aquests estudiants, l’estudi a través de textos i lectures serà menys eficaç i tampoc els funcionarà la classe magistral.
  • Presentar la informació en múltiples formats (DUA): L’alumnat difereix en les formes en què perceb i comprèn la informació que se’ls presenta. Una part de l’alumnat pot copsar informació més ràpidament o més eficaçment a través de mitjans visuals o auditius en lloc de text imprès. També l’aprenentatge, i la transferència de l’aprenentatge, es produeix quan s’utilitzen múltiples representacions, perquè els permet fer connexions dins de conceptes, i entre ells. En resum, no hi ha un mitjà de representació que sigui òptim per a tots els aprenents; proporcionar opcions de representació és essencial.
  • Permet recordar el contingut amb més facilitat: els continguts visuals són molt més cridaners i el nostre cervell els reté millor, facilitant-ne la seva assimilació.
  • Més atractiu i motivador: Presentar la informació amb un format gràfic fa que sigui molt més agradable a la vista que no pas un text escrit o una explicació oral. Això permet captar millor l’atenció de l’alumnat i se senten motivats per entendre què vol dir aquesta imatge, infografia o vídeo. Sobretot en la situació de confinament en la que estem vivint i que l’alumnat s’ha de passar força estona davant de la pantalla assimilant continguts (ja siguin nous o no), la representació gràfica és més atraient i redueix el temps necessari per a assimilar el contingut.