Moodle Centres. 1 Seguretat i propietat intel.lectual

En aquest mòdul introductori trobareu informació respecte seguretat i identitat digital a la xarxa, relacionat sobretot amb les oportunitats i riscos que es poden trobar els menors i els joves, en l’ús quotidià de la tecnologia.

L’ús habitual de la tecnologia i de la xarxa implica, com a professionals de l’educació, conèixer i considerar qüestions de seguretat i d’identitat digital. La xarxa com a espai ple d’oportunitats per a tothom, adults i menors també comporta alguns riscos. És important tenir en compte el que exposa la competència digital, tant de primària com de secundària, al respecte.

En aquest mòdul trobareu recomanacions a centres sobre l’ús responsable a internet adreçat als centres; competència digital docent i de l’alumnat; i tot un seguit de casos pràctics i preguntes freqüents sobre qüestions quotidianes sobre les dades personals i la xarxa. 

 • Tasca 1. Fòrum amb diferents fils de debat sobre ús responsable a internet i competència digital.
 • Tasca 2. Respondre el qüestionari de final de mòdul sobre identitat digital. 

1. Ús responsable a internet

Publicació sencera: Pla d’acció: Centres educatius en línia /L5 Ús responsable d’Internet. Recull d’orientacions als centres (27/4/20)

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint al llarg de l’educació bàsica. La dimensió 4 de les competències de l’àmbit digital marcades en els currículums d’educació Primària i Secundària fa referència a la Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital, és a dir, a tenir actituds crítiques i reflexives, a saber valorar la informació a què l’alumne té accés, així com conèixer i utilitzar normes de reconeixement i de publicació dels materials que es troben a la xarxa. Els aspectes ètics i de seguretat relacionats amb l’ús d’Internet tindran també cabuda en aquesta dimensió. 

La competència digital del docent, contempla en la seva dimensió 4, l’Ètica i civisme digital, la necessitat d’adquirir el coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital, per tal de poder fer efectiva la formació dels alumnes sobre aquestes qüestions i que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies. 

L’Entorn Virtual d’Aprenentatge

Disposar d’un espai virtual d’aprenentatge en el centre educatiu, facilita una distribució acotada i centralitzada de dades, obres i productes del nostre alumnat. Per tal de garantir aquesta seguretat es faciliten algunes indicacions: 

● Restringir l’accés a persones externes a la comunitat educativa 

● Activar i restringir l’accés a les sessions de webinars sols a les persones estrictament necessàries. 

● Restringir la interacció dels comptes del centre amb xarxes socials externes i aplicacions. 

● Transmetre als alumnes els principis i els valors relatius a la privacitat d’un mateix i de la resta de persones. 

● Publicar, compartir i referenciar en base als principis de propietat intel·lectual, tant pel que fa als materials externs com pel que fa a les pròpies creacions del nostre alumnat. 

● No utilitzar materials o fer variacions d’aquests, si no està permès. 

● Sempre que sigui possible, publicar les creacions pròpies amb la llicència de creative commons corresponent És necessari treballar la competència digital de l’alumnat, transmetent als alumnes els principis i els valors relatius a la privacitat d’un mateix i de la resta de persones. La imatge i la veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu tractament ha de complir la normativa vigent en aquesta matèria. Pensem en activitats didàctiques, que incorporin el recull de dades que sigui estrictament necessari. Per exemple: si estem analitzant la millora en la lectura del nostre alumnat, podem registrar un àudio, però no és necessari registrar un vídeo. 

Es recomanable seguir les següents consideracions: 

● Qualsevol activitat o iniciativa educativa del professorat relacionada amb l’ús de xarxes socials amb l’alumnat ha d’estar aprovada, amb caràcter previ, per la direcció del centre.

● Qualsevol intercanvi d’activitats entre professorat i alumnat: consultes, lliurament de tasques, etc…, s’ha de fer a través de plataformes segures a les que només es pugui accedir amb credencials.

● Les credencials assignades a un usuari són personals i intransferibles, per tant poden ser utilitzades únicament pel propi usuari que ha rebut invitació expresa de l’organitzador. 

● L’accés dels alumnes a les plataformes educatives gestionades pels centres es considera un activitat inclosa dintre de la seva funció educativa i orientadora, i per tant, no requereix de consentiment previ. 

● No es poden obrir comptes a alumnes a recursos i entorns sense consentiment previ. 

● Els continguts digitals que s’utilitzin han d’estar a disposició de l’alumnat integrats en plataformes segures gestionades pel centre. 

● Només podran ser accessibles en obert aquells materials que no identifiquin ni alumnes, ni professors, ni col·lectius. 

Conceptes clau Protecció de dades 

No es poden fer fotos, ni enregistrament d’àudio i vídeo tant de persones com d’accions en línia sense el seu consentiment. Fer difusió d’aquests materials a les xarxes socials o a Internet incorre en un fet delictiu, i no només l’autor de la gravació, si no també el que ha facilitat l’accés com a cooperador necessari / còmplice. 

No es poden obrir comptes d’alumnes en xarxes socials o serveis de la societat de la informació sense consentiment. El tractament de dades personals per part dels centres i serveis educatius necessari per al desenvolupament de la seva acció educativa i orientadora es troba a l’empara de les previsions legals establertes. Per tant, es troben legitimats a tractar les dades mitjançant plataformes educatives segures, gestionades i controlades pel centre, sense necessitat de requerir consentiment. Per a la resta de recursos digitals caldrà demanar el consentiment de l’alumne si és més gran de catorze anys o dels pares o tutors legals en cas de més petits.

Cal tenir en compte que la difusió pública de dades personals requereix sempre de consentiment 

● Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 

● Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula Només pot accedir a dades personals la pròpia persona o el seu representant legal. La Llei Orgànica de Protecció de Dades, estableix que el dret d’accés a la informació de caràcter personal és un dret personalíssim, i només pot ser exercit pel titular de les dades o el seu representant legal. Només es poden acceptar sol·licituds o consentiments amb signatura electrònica. Donat que per telèfon o correu electrònic, no es pot comprovar que la persona que està sol·licitant la informació és el titular de les dades o el seu representant. Per aquest motiu, i per la seva pròpia seguretat i intimitat, no podem proporcionar la informació per aquest mitjà. Per correu electrònic només es poden admetre sol·licituds signades electrònicament pel titular de les dades. Per a donar resposta s’ha d’utilitzar qualsevol sistema que permeti acreditar que s’ha donat resposta. 

Propietat intel·lectual 

La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que pertany a l’autor pel sol fet de la creació original d’una obra literària, artística o científica (art. 1 Llei de la Propietat Intel·lectual), i que li confereix drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra, sense més limitacions que les establertes a la llei. Això implica que l’obra no pot ser utilitzada o usada sense la prèvia autorització, onerosa o gratuïta, de l’autor. 

La propietat intel·lectual té la seva manifestació en dos tipus de drets: els morals i els d’explotació. Drets morals Decideix si la seva obra ha de ser divulgada i en quin format. Determinar si aquesta divulgació ha de fer-se sota el seu nom, sota pseudònim o signe, o anònimament. Exigeix el reconeixement de la seva condició d’autor de l’obra. Exigeix el respecte a la integritat de l’obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra ella. 

Drets d’explotació 

A l’autor corresponen també en exclusiva els drets d’explotació de la seva obra en qualsevol forma. Els principals drets d’explotació previstos a la llei són: reproducció si es pot copiar, distribució si es pot repartir, comunicació pública i transformació en una obra diferent. 

A un centre educatiu hi ha moltes situacions en les quals cal tenir en compte qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual i els drets d’autoria. La inclusió d’elements al bloc d’aula i a d’altres llocs web del centre, la reproducció de música, la projecció d’un vídeo a l’aula (comercial o gravat de la televisió), la representació d’una obra teatral, la producció d’elements audiovisuals (vídeos, programes de ràdio) la publicació d’activitats i materials didàctics (tant si inclouen elements creats per altres persones com si són de producció completament pròpia) i la publicació de treballs de l’alumnat en són alguns exemples. Els centres educatius han de vetllar no només pel compliment de la legislació vigent en aquest àmbit sinó també perquè l’alumnat s’hi familiaritzi i la respecti en la seva activitat escolar. 

Al web de xtec podeu trobar diferents materials actualitzats per tal de poder resoldre tots els dubtes al voltant de la propietat intel·lectual, així com recomanacions per referenciar materials a internet. Per altra banda, les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge no han de difondre continguts, notícies i informacions que no provinguin de fons fiables. Podeu trobar més informació a l’article com detectar fake news del programa Internet Segura.

2. Competència digital docent

La competència digital docent és el marc que permet identificar les competències digitals que han de tenir mestres i professors i que possibilita l’adquisició i l’acreditació de les competències digitals dels alumnes.

Podeu descarregar el document a http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/

La competència digital docent, dividida en cinc dimensions, especifica en la quarta:

Ètica i civisme digital: Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies.

La maduresa digital es converteix així en un element definitori del desenvolupament d’un país. Per aconseguir aquesta maduresa, a més del desplegament d’infraestructures tecnològiques avançades, és necessari que els ciutadans siguin digitalment competents.

Document de la Competència digital docent del professorat de Catalunya (pàgina 7)

3. Competència digital alumnat

La competència digital té un caràcter transversal pel que fa al tractament de la informació i de la comunicació, que fa que es relacioni amb totes les matèries del currículum.

Els decrets de currículum (Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, i Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria) han incorporat el desplegament de la competència digital d’acord amb el plantejament recollit als documents Competències bàsiques de l’àmbit digital. Educació primària i Competències bàsiques de l’àmbit digital. Educació secundària obligatòria.

En aquests documents observareu el llistat de competències i els continguts clau graduats per cada etapa educativa. En aquesta pàgina trobareu més informació sobre les quatre dimensions.Competències bàsiques de l´àmbit digital. Educació primària

Competències bàsiques de l´àmbit digital. Educació secundària

Estratègies metodològiques

Aquest fet implica actualitzar les pràctiques educatives dels centres en les quatre dimensions que conformen la competència digital, tal com apareixen als documents de desplegament de la Competència Digital, tant a Educació Primària com a ESO, que són les següents:

Les Competències Digitals que ha d’adquirir l’alumnat al llarg de la seva escolarització obligatòria són les mateixes però s’adapten a l’estructura pròpia de cada etapa així com a les característiques de les diferents edats dels alumnes, canviant així el nivell d’adquisició exigit (habilitats, continguts i coneixements, actituds i experiència). Per aquest motiu s’ha desenvolupat una competència sobre ciutadania que afecta exclusivament a l’ESO tal com trobareu al document.

Aquesta proposta de competències i els seus continguts clau s’ha d’adequar atenent al nivell d’adquisició exigible en cada etapa així com a les característiques de la comunitat educativa. A fi de realitzar aquesta tasca, el professorat d’educació primària disposa en aquest l’enllaç a una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes. El professorat de secundària trobarà tota la informació aquí, a l’apartat d’Àmbit Digital. La resta d’ensenyaments trobareu orientacions aquí.

La concreció d’aquests factors ha de quedar reflectit en el Pla TAC del centre.

El Departament d’Ensenyament posa a vostre disposició a l’Ateneu recursos pel desplegament de la competència digital de l’alumnat en un marc general així com recursos per conèixer els usos curriculars de les TAC tant a Educació Primària com per l’ ESO.

4. Casos pràctics per als docents i els centres educatius

Idees per als mestres

Algunes idees que us poden ajudar a l’hora d’ensenyar al vostre alumnat a utilitzar Internet d’una manera segura:

Sobre el manteniment:

 • Intenteu estar al dia en qüestions d’Internet i del telèfon mòbil. Com més informació tingueu sobre aquestes tecnologies, millor podreu ajudar l’alumnat a fer-ne un bon ús.
 • Comproveu que els ordinadors tinguin instal·lats: un antivirus, un tallafocs i programes de filtratge de correu brossa a l’ordinador, que s’actualitzin periòdicament.

Quant l’espai:

 • De tant en tant, és recomanable situar-se a l’aula en un lloc on es puguin veure les pantalles dels ordinadors.
 • Observeu si les reaccions de l’alumnat davant el monitor es corresponen amb el que s’està fent en aquell moment a l’aula.

Com a models:

 • Remarqueu la importància de respectar els drets d’autoria quan es comparteixen arxius o es copien textos, imatges o dibuixos d’un web. Per això, és necessari fer de bon model. Per exemple, un professor no pot penjar en el seu Twitter personal fotografies de les obres dels alumnes.
 • Parleu amb els vostres alumnes sobre la importància de protegir les dades personals (sobretot les fotografies).
 • És imprescindible que llegim i complim els drets d’ús ja que estem establint un contracte legal entre empreses i els nostres alumnes i per tant hem de conèixer les condicions del contracte. Cal recordar que gratis no significa que no necessiti autorització.

Com a docents hem de tenir present…

 • Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades amb les finalitats per a les quals s’han obtingut, han de ser emmagatzemades de manera que permetin l’accés a la persona propietària i han de ser cancel·lades quan deixin de ser necessàries.
 • L’interessat/da (persona que és propietària de les dades) o tutor legal té dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal i de l’origen de les dades, a rectificar-les, a cancel·lar-les i a oposar-s’hi (drets ARCO). Un pare, mare, tutor legal o el mateix propietari pot fer ús dels drets ARCO sempre.
 • Cal tenir molt en compte que la majoria de les aplicacions en xarxa sota el títol de Recursos Educatius també requereixen autorització o ser majors de 14 anys.

Per als webs dels centres educatius

Quant a fotografies d’alumnes:

Les solucions tècniques de les plataformes web Nodes i Moodle tenen una efectivitat limitada pel que fa a la protecció de les imatges amb contrasenya. El principal avantatge és que evita que Google i altres cercadors arribin a les imatges, el que pot ser un grau de protecció suficient per a moltes famílies.

Per exemple, aquest és un centre que fa ús d’aquest accés amb contrasenya a alguns articles de Nodes. Ho apliquen només als que són àlbums de fotos. La resta d’articles, on es descriuen les activitats que fan a l’aula, s’il·lustren amb imatges on no es poden identificar els alumnes (estan d’esquena, o lluny, o amb un enquadrament on no surten les cares…).

L’article “Fotos festa final 2019” està protegit amb contrasenya, amb una imatge-resum a portada on no es reconeix cap alumne. La resta d’articles tenen fotos, però intentant evitar sempre aquesta identificació directa.

Quant a obres dels alumnes a les xarxes socials:

Les xarxes socials dels centres educatius, com a eina de transparència educativa, tenen un gran potencial per generar respecte i confiança en la comunitat educativa. És per això que és imprescindible tenir les autoritzacions al dia per publicar tant les fotografies dels alumnes, si es veu oportú, i també les obres/treballs que realitzen.

En cap cas, les obres són propietat del professor. Si el docent vol publicar el què fan els seus alumnes pot retuitejar el que es publica com a centre.

Quant a fonts d’imatges lliures:

https://www.freepik.es/: cercador de recursos gràfics gratuïts per localitzar imatges d’alta qualitat, vectors, icones, il·lustracions… Cal citar l’autoria, informació que es facilita.

https://pixabay.com/es/: imatges de domini públic de gran qualitat.

http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/que-he-de-fer-per/descarregar-imatges-de-domini-public/: accés a les imatges de domini públic del Banc d’Imatges de la Generalitat (BIG) i al banc d’imatges pròpies de diferents àmbits en obert a Flickr.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/: Banc d’imatges i sons d’ús lliure del Ministeri d’Educació.

https://en.unesco.org/mediabank/view/type/image/: Col·leccions d’imatges de la Unesco amb finalitats educatives. Les imatges contenen informació sobre la llicència.

https://images.google.com/: permet fer una cerca avançada i filtrar les imatges etiquetades per a reutilitzar (Eines | Drets d’utilització)

Per a les xarxes socials

És recomanable llegir les condicions d’ús de les diferents xarxes socials, sobretot pel que fa a l’edat d’accés:

YouTube: si un vídeo de YouTube té restriccions d’edat apareix una pantalla d’advertiment i només els usuaris majors de 18 anys poden mirar-lo. Més informació sobre els vídeos amb restricció d’edat.

4. Casos pràctics per als docents i els centres educatius

4.1. Podem utilitzar serveis web (gmail, gsuite…) per a treballar amb l’alumnat?

Per tal que els alumnes menors de 14 anys es donin d’alta per a l’ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d’aquests serveis, es necessita una autorització dels pares o tutors especificant quins serveis s’utilitzaran i amb quina finalitat.

Amb majors de 14 anys es recomana informar els pares o tutors de quins serveis es faran servir i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l’usuari.

Amb caràcter general, els menors de 14 anys requereixen una autorització expressa dels pares o tutors per aportar dades de caràcter personal en qualsevol pàgina web.

El REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, regula a l’article 13.1 el procediment per al tractament de dades de menors d’edat:

Es pot procedir al tractament de les dades dels més grans de catorze anys amb el seu consentiment. En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 


Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

4. Casos pràctics per als docents i els centres educatius

4.2. Podem utilitzar les xarxes socials per al treball escolar?

Seguint la normativa espanyola de Protecció de Dades, les xarxes socials no admeten altes d’usuaris menors de 14 anys.

Per donar-se d’alta en una xarxa social, l’usuari ha de facilitar a l’administrador un seguit de dades personals i acceptar les condicions del contracte de privacitat que aquestes empreses estableixen per usar aquestes dades.

El REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, regula a l’article 13.1 el procediment per al tractament de dades de menors d’edat:

Es pot procedir al tractament de les dades dels més grans de catorze anys amb el seu consentiment. En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 
Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

4. Casos pràctics per als docents i els centres educatius

4.3. Es poden publicar imatges o vídeos del treball de l’alumnat a la web o bloc de l’escola?

La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables persones ha de comptar amb el consentiment de la persona afectada, llevat que tingui cobertura en el que estableix la Llei orgànica 1/1982, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, o una altra norma amb rang de llei. No s’impedeix la informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

La direcció del centre és responsable únicament d’allò que es capti dins el recinte del centre. No és responsable de les captacions d’imatges obtingudes en espais públics externs al centre.

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

En el cas de menors d’edat, cal el consentiment dels pares o dels tutors legals.

Cal tenir present que l’autorització ha de contenir informació concreta i concisa al respecte de la legítima finalitat de la difusió, els entorns de difusió, la temporalitat d’aquesta difusió, els mecanismes de revocació, etc…

Depenent de l’entorn de difusió i del control efectiu que es tingui sobre aquest entorn, caldrà avaluar l’afectació dels drets i interessos de les persones afectades. Entre d’altres caldrà considerar si les dades a difondre tenen la consideració d’especialment protegides, si es refereixen a menors o a persones que requereixen una especial protecció, per raons de seguretat o per altres causes, si faciliten l’obtenció de perfils de personalitat o conducta, etc…

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren(menors de 14 anys). Curs 20___-20___

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren (majors de 14 anys). Curs 20___-20___

4.4. Es poden reproduir textos, fotos o vídeos al web o bloc del centre si es cita l’autoria?

La Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, permet la reproducció per a finalitats educatives de textos, imatges o vídeos sempre i quan se n’esmenti l’autoria.

«Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza.

1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y fuente.

No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.”

Es recomana, sempre que sigui possible, utilitzar fonts que tinguin la llicència CC (Creative Commons)

5. Per saber-ne més

Ús responsable a internet
 • L5 Ús responsable a internet. Recull d’orientacions per a centres
 • Checklist ús responsable a internet
 • Models d’autorització famílies de menors/majors de 14 anys

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-serveis/

 • Seguretat a internet. Recomanem visitar l’espai Casos pràctics i Identitat digital

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/seguretat/index

 • Dinamització de videoconferències 
 • 10 consells bàsics per videoconferències. CRP Segrià

https://create.piktochart.com/output/45687836-untitled-infographic-copy2