1. Compartim significats sobre Entorn Virtual d’Aprenentatge

En aquest mòdul treballarem entorn al concepte d’Entorn Virtual d’Aprenentatge. 

Com a centre,cal una reflexió inicial per a valorar les avantatges d’ús d’un entorn d’aprenentatge que pugui donar resposta a un model híbrid que combini presencialitat i virtualitat. 

Abans de començar, cal planificar bé com organitzarem el model d’educació híbrida pel que fa l’estructura de cursos i categories. Aquest model ha de disposar d’una plataforma on unificar els diferents canals de comunicació amb els alumnes, famílies i/o equip docent, si és el cas. 

Les activitats que heu de fer són: 

 • Tasca 1: Respondre la consulta inicial sobre si disposes d’un EVA de centre.
 • Tasca 2: A partir de les 3 experiències de Moodle com a model d’educació híbrida de centre, fer el lliurament de la tasca seguint les indicacions. 
 • Tasca 3: Presentació en format Petxa-kutxa o altres, adreçada a la comunitat educativa on es comparteixi l’organització del model d’educació híbrida de centre. També caldrà que aporteu un comentari a un company/a respecte la seva presentació. 

1. Entorn Virtual d’Aprenentatge

En aquest apartat torbareu una breu introducció sobre l’ús d’Entorns Virtual d’Aprenentatge que combinin presencialitat amb virtualitat. 

Aquests sistemes de gestió de l’aprenentatge permeten crear aules virtuals en les quals no només estan disponibles els materials educatius sinó que també fan possible que la col·laboració i l’aprenentatge trenquin les barreres dels horaris prefixats i els espais físics de l’aula, alhora que potencien l’autoregulació i l’organització personal de l’alumnat.

En una primera aproximació podem concebre les aules virtuals com a espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.

Aquestes aules contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

 • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria…
 • Funcionalitats de suport als aprenentatges, en especial recursos (com ara enllaços a pàgines web, documents, vídeos, animacions o presentacions de diapositives) i activitats diverses (com ara tasques, qüestionaris, glossaris,…).
 • Funcionalitats d’organització i gestió, per exemple un calendari o un tauler de notícies.
 • Funcionalitats de seguiment, avaluació i qualificació En aquest grup convé destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment de les activitats que realitza l’alumnat, l’avaluació formativa de les mateixes i per últim els sistemes de qualificació, tant a nivell de determinació dels criteris com a la recollida i tractament de les qualificacions. Els informes d’activitat o les guies de qualificació i les rúbriques, les activitats amb qualificació automàtica,…

Les aules virtuals són un instrument al servei del professorat i de l’alumnat. Normalment el professorat decideix: quins elements hi incorpora, quins recursos proposa a l’alumnat, quines activitats d’aprenentatge i avaluatives, quins espais de comunicació, quins criteris es tindran en compte per a la qualificació,…

L’alumnat, per la seva banda, hi participa de manera més o menys activa segons el disseny del curs.

Aspectes com la distribució de diferents rols entre l’alumnat, les propostes de treball en grup i individuals, la realització de treballs utilitzant aplicacions 2.0 externes, la realització d’exercicis autoavaluables o autocorrectius,… farà que dins d’un mateix entorn virtual d’aprenentatge es puguin donar situacions d’aprenentatge molt diverses.

Un altre dels aspectes a tenir en compte en el moment de dissenyar l’entorn i cadascun dels cursos és, si s’utilitzarà per a la formació a distància, per a la presencial o per a situacions mixtes o semipresencials i en funció d’això la utilització i estructuració del curs podrà ser diferent segons el cas.

Per construir aules virtuals cal un programari específic anomenat de manera genèrica plataforma educativa.

Hi ha un bon ventall de plataformes educatives disponibles i una de les més utilitzades, i sobre la qual tracten aquests materials formatius, és el Moodle.

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License
DokuWiki
Entorn virtual de formació
gencat.cat

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

2. Moodle com a EVA

En aquest apartat trobareu algunes característiques de Moodle com a EVA de centre i la seva relació amb els diferents col·lectius.

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és Moodle?
 • Quins avantatges presenta per a cadascun dels col·lectius relacionats amb l’educació?

Moodle és una plataforma educativa, un conjunt de programari que possibilita la creació d’aules virtuals, espais de trobada i comunicació a Internet orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Moodle és un entorn dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada intervenció nova dels i de les participants, tant d’estudiants com de professorat. Les aules virtuals construïdes amb Moodle no són pàgines web estàtiques a les quals l’alumnat va a cercar informació o a fer qüestionaris autocorrectius: són espais dinàmics que creixen, es diversifiquen i milloren cada vegada que s’hi entra i s’hi fa qualsevol activitat.

Moodle va ser creat des de la perspectiva del constructivisme social. En efecte, el seu creador i programador principal, en Martin Dougiamas, va iniciar el projecte perquè volia disposar d’un entorn virtual basat en els principis segons els quals el coneixement es construeix en grup, col·laborativament (Dougiamas, 2002). Per això la primera activitat que va tenir Moodle van ser els fòrums, lloc de trobada on posar en comú el coneixement, discutir-lo i, de forma col·laborativa, crear-ne de nou.


Amb la versió 2 i successives del Moodle, s’amplia la possibilitat de treball en grup per part de l’alumnat ja que resulta més senzilla la creació de grups petits (equips de quatre, parelles,…) que serveixin per assignar fòrums a cada grup, configurar el lliurament i la qualificació de tasques en grup, la creació de diversos agrupaments,… També s’ha avançat incorporant elements de qualificació avançada com les guies de qualificació i les rúbriques.

Àmbits del Moodle de centre

Moodle i el centre

Permet que els centres puguin separar la part de gestió administrativa i comunicació amb la comunitat educativa, que s’esdevé a la seva pàgina web, de la part acadèmica relacionada directament amb els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Moodle i el professorat

Ofereix al professorat un entorn visualment agradable i amigable des del qual es poden crear activitats didàctiques, tant individuals com grupals, i afegir recursos diversificats, com ara enllaços a documents d’elaboració pròpia, enllaços a pàgines web externes i d’altres recursos. A més dels recursos i les activitats, un curs en Moodle permet fer el seguiment i l’avaluació del treball que fa l’alumnat i tenir un informe molt detallat de la seva activitat a l’aula.

Moodle i l’alumnat

Ofereix a l’alumnat un entorn privat i personal on cal identificar-se per entrar i, un cop dins, amb diferents aules a les quals té accés. En entrar dins un curs, troba una estructura clara, entenedora i de navegació senzilla, amb activitats programades que segueixen el calendari proposat pel professorat i amb recursos interns (com ara textos, imatges o elements multimèdia) o recursos externs (com ara llocs web per visitar) que han estat prèviament seleccionats pel professorat. En un curs també hi ha les diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna de persona a persona i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que faci. L’experiència demostra que un o una estudiant no està mai en soledat en un entorn d’aquest tipus, i que, en molts casos, serveix per escurçar distàncies i millorar l’acció tutorial.

Moodle i les famílies

Moodle permet controlar l’accés de les persones a dos nivells bàsics: portal i cursos. Si les famílies disposen d’identificació (nom d’usuari o usuària i contrasenya), poden entrar al portal i consultar informacions que potser no estan disponibles per a la resta de persones que visiten el lloc. També es pot permetre l’accés a les famílies, una vegada s’hagin identificat, a determinats cursos, per exemple, cursos de tutoria o d’activitats extraescolars, de manera que poden seguir l’activitat dels seus fills i les seves filles.

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License
DokuWiki
Entorn virtual de formació
gencat.cat

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

3. Avantatges i utilitats de Moodle

Funcions del Moodle


En aquest apartat trobareu informació sobre els avantatges del Moodle com un context educatiu virtual, així com les diferents utilitats que pot oferir.

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins són els avantatges que ofereix el Moodle per als centres?
 • Amb quines finalitats es pot utilitzar Moodle a un centre?

L’ús de Moodle com a context educatiu virtual ajuda a estructurar els cursos integrant diversos elements i aprofitant les eines de comunicació que faciliten la interacció entre les persones implicades.

Avantatges

Entre els molts avantatges que té Moodle, destaquen:

 • Gratuïtat i facilitat d’instal·lació i actualització
 • Codi obert. Entorn flexible i personalitzable
 • Estàndard i polivalent
 • Alt nivell de seguretat
 • Diversitat de recursos
 • Diversitat d’activitats
 • Facilitat d’integració d’activitats creades amb altres aplicacions de codi lliure (continguts en format SCORM)
 • Interfície senzilla, intuïtiva
 • Cada estudiant pot tenir el seu propi ritme de treball
 • Avaluació contínua i diversificada: interacció, qualificador, rúbriques…
 • Eines comunicatives: fòrums, missatgeria interna, enquestes, consultes, calendari,
 • Possibilitat de treball col·laboratiu
 • Diferents tipus de format de cursos (per temes, social, per setmanes)

Moodle contribueix a la formació dels estudiants en habilitats instrumentals i a “l’aprendre a aprendre”, perquè els obliga a fer una planificació i reflexió sobre el propi aprenentatge.

A més, per a l’alumnat, facilita el seguiment d’un curs ja que proporciona els mitjans adequats per desenvolupar un ambient adient per a l’aprenentatge:

 • Motivació
 • Continguts variats i atractius
 • Flexibilitat horària
 • Disponibilitat permanent dels continguts
 • Interacció ràpida amb el professorat
 • Possibilitat de treballar col·laborativament sense desplaçaments
 • Sensació d’acompanyament per part del professorat
 • Facilitat de comunicació amb companys i companyes
 • Augment del temps de treball per no haver de desplaçar-se ni coincidir sincrònicament.

Els avantatges per al professorat no són menys importants:

 • Control dels continguts del curs
 • Informació del treball realitzat per l’alumnat
 • Avaluació a la mateixa plataforma
 • Possibilitat de reutilitzar cursos i recursos
 • Possibilitat de compartir cursos i recursos
 • Creació col·laborativa de cursos i recursos amb altres docents
 • Facilitat de comunicació amb l’alumnat i amb altres docents dels mateixos cursos

Moodle és senzill de gestionar, de configurar i de mantenir amb una formació inicial bàsica.

Utilitats

Tot i que Moodle és un context educatiu virtual orientat preferentment a la formació a distància i la seva funcionalitat principal és la gestió de cursos telemàtics, hi ha moltes altres funcions que pot oferir a la comunitat educativa:

Com a complement de les classes presencials:

 • Reforç, ampliació, recuperació…
 • Tutories
 • Suport per a l’atenció a la diversitat (adaptació a diferents nivells)
 • Suport per a estudiants que no poden seguir les classes normalment per malaltia, absència justificada, etc. (pot ser un lloc per no perdre el contacte amb el professorat i la resta de companys i companyes).

Com a entorn de comunicació i treball de diferents col·lectius:

 • Sala de professorat
 • Associacions de mares i pares d’alumnes
 • Grups de treball o investigació

Com a pàgina web de centre

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License
DokuWiki
Entorn virtual de formació
gencat.cat

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

4. Gestió de les categories

Abans de començar amb la creació de cursos és convenient desenvolupar una estructura de categories que permeti una bona organització dels cursos oferts.
Aquesta organització, juntament amb els noms utilitzats per definir les categories, han de facilitar la localització dels cursos per part de l’alumnat.
En aquest apartat es tracten aspectes relacionats amb la creació i configuració de categories dins del Moodle.

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és una categoria?
 • Quins paràmetres podem configurar quan editem una categoria?
 • Quines opcions s’ofereixen per a la gestió de les categories?

Què és una categoria

Una categoria és com un directori, com una carpeta en l’estructura de fitxers de Windows. Dins d’aquesta categoria, es poden introduir més categories, en aquest cas es diuen subcategories, o s’insereixen nous cursos. Així, doncs, el Moodle permet muntar una estructura de categories amb la finalitat de facilitar als alumnes un accés ràpid dels cursos que s’ofereixen en un lloc Moodle.
Un exemple d’estructura de categories el podeu trobar a la imatge següent on els números que apareixen a la columna Cursos indiquen els cursos que hi ha creats dintre de la subcategoria:

Exemple de categories

Exemple d’estructura de categoriesEls noms de les categories que apareixen més a l’esquerra corresponen a les categories mare i és el primer nivell de categories. Els que apareixen immediatament més a la dreta corresponen a les subcategories de les categories mare i és el segon nivell de categories.Eviteu crear un nombre excessiu de nivells de categories. Generalment, amb dos nivells de categories, tal com apareix a l’exemple, és suficient.

Si és la primera vegada que entreu a l’espai Moodle veureu que només hi ha una categoria anomenada Miscel·lània que crea Moodle per defecte i dintre d’aquesta categoria no hi ha cap curs.

Categories de cursos

Categories del lloc MoodleAneu al bloc Configuració (per defecte situat a la esquerra), cliqueu a les funcions relatives a Administració del lloc, després feu clic a l’opció Cursos i, finalment, feu clic a Afegeix un nou curs per accedir a l’estructura de categories del lloc Moodle.

Opcions disponibles per a la gestió de les categories

Des del bloc d’Administració d’una categoria podeu:

Gestionar la categoria, edició, afegir subcategories, afegir cursos, reordenar els cursos … Administrar permisos, cohorts, filtres i restaurar cursos.

Tot seguit es descriuen les opcions disponibles per a la gestió de les categories i la utilitat de cadascuna d’elles, seguint l’ordre en que apareixen, d’esquerre a dreta, en el llistat on es mostra l’estructura de categories del lloc Moodle.Procediment per crear i configurar una categoria

 • Categories de cursos: El nom de la categoria enllaça a la visualització de les subcategories i cursos que conté.
 • Cursos: Informa del nombre de cursos de la categoria.
 • : Permet editar els paràmetres de configuració de la categoria.
 • : Supremeix la categoria.

Si s’elimina una categoria tindreu l’opció d’eliminar els cursos completament o de moure’ls a una altra categoria

 •  : Oculta/Mostra la categoria

Per defecte, si s’oculta una categoria s’ocultaran tots els cursos que estiguin inclosos en aquesta categoria.
Aquesta opció és modificable. Si aneu a Administració del lloc → Primera plana → Paràmetres de la primera plana podeu activar la variable Permet cursos visibles en categories ocultes i d’aquesta manera fer visibles els cursos que estan en categories ocultes.

 • : Permet gestionar les cohorts que s’utilitzen des de l’àmbit d’una categoria.

Una cohort creada des d’una categoria només serà visible i candidata a ser utilitzada en la inscripció automàtica dels cursos creats en aquesta mateixa categoria i subcategories.

 •  : Moure les categories amunt i avall per a ordenar-les.
 • Mou categoria a: Situa una determinada categoria com a subcategoria d’una altra o com a principal si no ho era.

Paràmetres de configuració

A l’hora de configurar els paràmetres d’una categoria, disposarem del formulari següent per a indicar a on estarà ubicat, el nom de la categoria i una descripció.

Paràmetres de configuració d'una categoria

Configuració dels paràmetres d’una categoria.

 • Categoria mare: La categoria a la que pertany la categoria que esteu creant. Si ha de ser una categoria principal trieu Capdamunt.
 • Nom de la categoria: Nom de la categoria.
 • Número ID: Número identificador de la categoria.
 • Descripció: Espai per posar informació sobre la categoria.

Creació de categories de cursos

Per a crear una categoria heu de seguir els següents passos:

1. Registreu-vos al Moodle amb un compte d’usuari que tingui assignats permisos de gestor/a.

2. Aneu al bloc Administració (per defecte situat a la esquerra), cliqueu a les funcions relatives a Administració del lloc i després feu clic a l’opció Cursos.

Accés a la gestió de les categories

Accés a la gestió de les categories

3. Trieu ara l’opció Afegeix un nou curs i visualitzareu totes les categories de cursos del vostre Moodle.

Categories de cursos

Categories del lloc Moodle

Si és la primera vegada que entreu aquí veureu que només hi ha una categoria anomenada Miscel·lània que crea Moodle per defecte i dintre d’aquesta categoria no hi ha cap curs.

4. Premeu el botó Afegeix una nova categoria per a iniciar el procés de crear una categoria de cursos nova.

5. Escriviu les següents dades:

 • Categoria mare. La categoria a la que pertany la categoria que esteu creant. Si ha de ser una categoria principal trieu Capdamunt.

Si voleu crear la categoria dins d’una altra categoria, una subcategoria, és en aquest paràmetre que heu d’indicar el nom de la categoria on s’ubicarà la que s’està creant.

 • Nom de la categoria.
 • Descripció. Aquest paràmetre és opcional.
Nova categoria

Formulari per crear una nova categoria

6. Feu clic en el botó Crea una categoria.
7. Amb aquests passos heu creat una nova categoria i la pantalla us mostra que la categoria no conté cap curs. Per a veure el llistat de totes les categories heu de clicar en l’opció Afegeix un nou curs.

Practiqueu:

 • Creeu una estructura de categories i subcategories al vostre espai moodle.

Edició de categoria de cursos

Un aspecte important és l’ordre i l’estructura de les categories que heu afegit en el vostre Moodle. Això farà que la cerca d’un determinat curs sigui més ràpida.

Visualitzeu la pantalla amb les categories del vostre Moodle.

Categories de cursos

Llistat de categories

Teniu les següents opcions:

 • Categories de cursos: Llistat de totes les categories amb els seus noms enllaçats a la visualització del seu contingut.
 • Cursos: Nombre de cursos de la categoria
 • : Edició de la categoria mare, nom i descripció.
 • : Supressió de la categoria

Si s’elimina una categoria tindreu l’opció d’eliminar els cursos completament o de moure’ls a una altra categoria

 •  : Oculta/Mostra la categoria

Per defecte si s’oculta una categoria s’ocultaran tots els cursos que estiguin inclosos en aquesta categoria.
Aquesta opció és modificable. Si aneu a Administració del lloc → Primera plana → Paràmetres de la primera plana podeu activar la variable Permet cursos visibles en categories ocultes i d’aquesta manera fer visibles els cursos que estan en categories ocultes.

 • : Permet gestionar les cohorts que s’utilitzen des de l’àmbit d’una categoria.

Una cohort creada des d’una categoria només serà visible i candidata a ser utilitzada en la inscripció automàtica dels cursos creats en aquesta mateixa categoria i subcategories.

 •  : Moure les categories amunt i avall per a ordenar-les.
 • Mou categoria a: Situa una determinada categoria com a subcategoria d’una altra o com a principal si no ho era.

Si voleu més informació podeu consultar la documentació oficial en anglès

Practiqueu:

 • Canvieu el nom d’una categoria.
 • Mou la ubicació d’una categoria o subcategoria.
 • Suprimiu una categoria amb subcategories.

5. Tipologies de cursos dins del Moodle

Introducció

L’entorn Moodle permet crear diferents tipus de cursos, amb uns formats que ens permetran definir la disposició dels recursos i de les activitats que conformen el curs, així com el sistema de navegació que podrà utilitzar l’alumnat.

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és el format d’un curs?
 • Com és el format per temes i el senzill per temes?
 • Què vol dir format social? i format setmanal?
 • Es poden carregar cursos en format SCORM dins del Moodle?

Els formats de cursos dins del Moodle

Es pot decidir el tipus de curs a partir del desplegable anomenat Format que trobem al mòdul de configuració Paràmetres generals.

Tot seguit es presenten els diferents formats disponibles:

Format per temes

El curs està organitzat per temes. Cada secció en què es divideix el curs és un tema i es visualitzen en la mateixa pàgina, sempre i quan no es configuri perquè també es visualitzin un per pàgina. En cada tema, l’usuari amb permisos de professor editor inserirà els recursos i les activitats corresponents.

Format per temes

Format senzill per temes

Format senzill per temes

El curs està organitzat per temes. Cada secció en què es divideix el curs és un tema i cada tema es veu en una pàgina diferent, per la qual cosa, a sota de cada tema, apareixeran uns enllaços que permetran anar al següent o anterior tema, o bé a la pàgina principal del curs. A més, aquest format també afecta a la visualització del curs; és a dir, els usuaris amb rol estudiant veuran que tots els recursos i activitats es mostren només amb la forma d’una icona, que té una mida més gran de l’habitual (128x128px) i, fins i tot, es poden personalitzar.

 Exemple de format senzill per temes

Exemple de curs senzill per temes

Format d’activitat única

En el format d’activitat única es mostra una única activitat o recurs (com ara un qüestionari o paquet SCORM) a la pàgina del curs.

Format setmanal

El curs està organitzat per setmanes. Cada secció en què es divideix el curs correspon a una setmana, cada secció porta incorporades les dates d’inici i de finalització de la setmana corresponent, i és el temps de què disposarà l’alumne/a per participar en els fòrums, per fer les activitats programades, etc.Cal assegurar que la data d’inici del curs, paràmetre configurable des de l’Edició de paràmetres del curs, està ben introduïda ja que les setmanes de cada secció es configuraran automàticament a partir d’aquesta data.

Format setmanal

Format social

El curs gira al voltant d’un fòrum principal. Hi ha un fòrum principal a la part central del curs i la resta d’activitats i recursos estan situats en els blocs laterals.

Format social

Exemples de cursos per temes (entreu com a visitant):

Llengua catalana i literatura de 1r d’ESO http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=138&topic=0

Matemàtiques 3r d’ESO http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=232&topic=0#section-0

Anem a pams (les mesures) – CS Primària http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=152&topic=0

Exemple de curs en format setmanal:

Mitosi i meiosi http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=3&topic=0

6. Serveis relacionats amb l’Educació Híbrida

En aquest apartat trobareu informació sobre els serveis que el Departament d’Educació posa a l’abast dels centres educatius per facilitar la incorporació de plataformes en el marc d’una educació híbrida, on crear i administrar cursos virtuals, i per compartir i intercanviar els cursos elaborats i experimentats.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels centres educatius diferents serveis relacionats amb plataformes per l’educació híbrida i les webs de centre, tant per a la creació d’espais com per a l’intercanvi de materials digitals entre docents.
En concret ofereix els tres serveis següents:

 • Àgora Moodle . Per a la creació i manteniment d’entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge basats en Moolde.
 • Àgora Nodes . Proporciona, als centres educatius, un portal web públic amb funcionalitats avançades d’intranet construit sobre WordPress que destaca per la seva facilitat d’ús. Incorpora una xarxa social interna basada en l’extensió BuddyPress que el centre pot activar.
 • Alexandria. Per compartir cursos, activitats i recursos digitals creats amb Moodle, així com aplicacions per a Pissarres Digitals Interactives generades amb el programa OpenSankoré.

Altres serveis externs

Moodle també permet inserir altres continguts externs com poden ser:  

– Enllaç a l’entorn GSuite del domini del centre, sempre i quan el centre disposi de les autoritzacions de les famílies corresponents. 

– Inserir un bloc per accedir a les videoconferències

7. Per saber-ne més

Canal Centres Educatius en Línia

Videotutorials i webinars sobre EIX-Moodle

Lectures recomanades. Publicacions Departament d’Educació

A partir de visitar 3 espais de Moodle de centres de diferents etapes educatives, heu de recollir quines idees us emporteu i què recomanaríeu a nous usuaris d’una plataforma de centre en el marc d’un model d’educació híbrida.

També podeu visualitzar el webinar de Claustres Oberts: Ús didàctic de Moodle