4. Projecte final

En aquest darrer mòdul us centrareu en el projecte final.

Tal i com us vam indicar a l’inici del curs, el projecte final consisteix en elaborar una infografia que recullli l’estratègia digital i el pla de comunicació a l’hora de fer ús d’un EVA de centre. 

Una proposta d’apartats pot ser: 

 • PEC i estratègia digital
 • Canals de comunicació: alumnes, famílies i equip docent
 • Proposta educativa i temporalització
 • Seguiment i avaluació

A continuació recordem els criteris d’avaluació que tindrem en compte:  

 • S’identifica el nom del centre, el tipus i la localitat
 • S’identifiquen les dades corporatives de contacte: correu i telèfons
 • Els objectius d’aprenentatge estan vinculats al PEC
 • Estan definits els criteris d’avaluació
 • Planificació de la proposta educativa (per nivells, cicles, etapes…)
 • Temporalització de les tasques
 • Ús de diferents canals de comunicació amb alumnes, famílies i equips docents

Per fer la infografia pots utilitzar eines com Canva o Genial.ly

 • Tasca 1: Lliurament del projecte. Avaluació a càrrec de l’equip de formadors/es. 
 • Tasca 2: Compartir el projecte en el fòrum i coavaluar el projecte de dos companys/es seguint les orientacions donades al checklist inicial.
 • Tasca 3: Respondre el qüestionari de valoració del curs. 

1. Prepara el centre educatiu per a aquesta nova realitat

Quins seran aquests canals o plataformes per a les següents funcions? 

a. Informació i comunicació 

■ entre docents. És important establir quins canals farem servir per a comunicar-nos entre l’equip docent, les coordinacions,cicles, àmbits…diferenciant i establint límits entre els canals formals i els no-formals. En funció del tipus d’informació, utilitzarem un o un altre. 

■ amb l’alumnat. Qui ha de tenir clar tant com rebrà la informació i també com farà l’entrega de tasques, la consulta de dubtes i com rebrà el feedback. 

■ amb les famílies. Les infografies o els vídeos breus poden ser eines que ajudin a fer accessible la informació que els volem fer arribar. Cal tenir en compte el Disseny Universal d’Aprenentatge també en aquest sector de la comunitat educativa. 

b. Docència / aprenentatge 

El centre ha de disposar d’una plataforma virtual per tal de vetllar per un model d’educació híbrida on els projectes i propostes globalitzades puguin tenir tant continuïtat com complementarietat, en format presencial i virtual. 

c. Formació del professorat. 

Per tal de vetllar per un canal d’informació bidireccional, Moodle ofereix moltes possibilitats per a tenir tots els recursos ben organitzats així com per poder fer seguiment i avaluació de les activitats.

2. Organització personal i amb la resta de l’equip docent

Treball en equip 

a. Si ets tutor, coordina i organitza el teu equip docent i alumnat. 

b. Si ets coordinador d’àmbit/cicle o comunitat, comparteix i coordina estratègies, competències a treballar… vellant per actuacions diversificades amb un objectiu comú, oferir el context d’aprenentatge als alumnes per tal que aprenguin i siguin capaços d’aplicar-ho a altres contextos. 

c. …Gestió d’altres maneres d’organitzar-se vinculada a projectes singulars de centre (en el marc d’autonomia de centre)

3. Comunica’t amb el teu alumnat i les seves famílies

a. Facilita materials. Organitza i estructura correctament en quin espai o entorn ho faràs per tal que siguin accessibles. 

b. No saturis amb tasques. Planifica i temporalitza amb la resta d’equip docent la periodicitat de les tasques i regula el temps de dedicació que els suposarà la seva realització.

c. Estableix dinàmiques. Els ajudaran a organitzar el temps i a crear rutines i hàbits.

d. Organitza tutories en línia. Poden ser individuals, en petits grups o gran grup, en funció dels objectius establerts. També serà important establir un protocol a l’hora de dinamitzar les connexions. 

e. Assegura’t que l’alumnat té connectivitat, dispositiu o forma de comunicar-se. Ofereix alternatives amb una mirada flexible i d’adaptabilitat. Cada persona és un món i cal disposar d’estratègies per a poder arribar a tots/es.

f. Transmet tranquil·litat al grup i a l’alumnat. El grup confiarà en tu si mostres una actitud assertiva i ben organitzada. Transmet seguretat tant a alumnes com famílies.

4. Ús responsable d’internet 

Cal vetllar per a que docents, alumnat i famílies incorporen un bon ús de les eines i recursos i la publicació de continguts en webs i xarxes socials, en compliment de la normativa de protecció de dades i propietat intel·lectual. 

Més informació en el document /L5 Ús responsable d’Internet.

També hauràs vist el contingut tractat de manera transversal al Mòdul 0. En un model d’Educació Híbrida és molt important tenir en compte les mesures de seguretat en contextos educatius. 

5. Diversifica, però amb instruccions clares

a. Els formats d’aprenentatge, activitats i lliurament de tasques 

A l’hora de combinar els dos formats presencial i virtual, en l’Educació Híbrida, és important diversificar el tipus de propostes intentant que siguin activitats i projectes globalitzats, on l’assoliment del treball per competències sigui una de les premises. 

En aquesta línia, l’alumnat i els docents seran conscients de la importància d’establir vincles entre les diferents matèries per tal de fer l’aprenentatge més significatiu. 

b. Activitats per a tots i totes respectant els diferents ritmes d’aprenentatge

A l’hora d’establir la seqüenciació de tasques és important tenir en compte el temps de dedicació que els suposarà per tal de coordinar-nos amb la resta d’equip docent que intervé al mateix grup, oferint així propostes espaiades en el temps. 

Plataformes com Moodle permeten respectar els diferents ritmes d’aprenentatge a través de la creació de grups amb restriccions d’accés. Aquest en seria un exemple. 

6. Estableix horaris d’atenció

a. Mantingues oberta una via de comunicació 

Tant important és oferir un canal de comunicació per alumnes, famílies i docents, com el fet d’establir uns límits horaris. Cada centre pot acordar p.e: si només es respon en dies lectius, en quina franja horària…

b. Gestiona el temps

Cal establir un ordre a l’hora de realitzar les accions planificades per tal de prioritzar-les i decidir quines requereixen resposta a curt, mig o llarg termini. Com ja sabeu, la gestió del temps és un aspecte a treballar per tal de ser efectiu i no sobrecarregar de feina.  

c. Marca les rutines

L’establiment d’horaris d’atenció així com la gestió del temps es ajudaran a establir una rutina planificada. Les rutines marcaran el ritme de treball. 

7. Per saber-ne més

Publicacions Departament d’Educació
Pla d’Acció Centres Educatius en Línia
 • Estructura i planificació 
 • Actuacions i decisions

8. Font d’informació

Aquest llibre de continguts s’ha desenvolupat prenent com a punt de partida la publicació del Departament d’Educació dins el Pla d’Acció de centres educatius en línia.

Plantilla projecte final 

‘objectiu d’aquest curs en format MOOC és que dissenyeu una infografia que reculli els continguts que es treballaran al llarg dels diferents mòduls. Es tracta doncs de fer un recull que reflecteixi com s’organitza el centre pel que fa a l’ús de l’EVA (pensant en un escenari d’educació híbrida), a partir del setembre 2020.

Les eines digitals per a fer-ho poden ser CanvaGenial.ly, Presentacions de Google…

Una proposta d’apartats pot ser: 

 • PEC i estratègia digital
 • Canals de comunicació: alumnes, famílies i equip docent
 • Proposta educativa i temporalització
 • Seguiment i avaluació

Alguns exemples d’infografia que us poden ajudar a dissenyar el vostre projecte: 

Escola Puig Cavaller https://agora.xtec.cat/ceip-puigcavaller/general/tercer-trimestre-2/

Escola Martí Poch https://agora.xtec.cat/ceip-marti-poch/general/organitzacio-del-tercer-trimestre/

INS Hipàtia d’Alexandria

A l’hora de dissenyar la infografia com a projecte final del curs, us compartim unes orientacions per tenir en compte en l’avaluació del mateix. 

 • S’identifiquen les dades del centre i com contactar-hi. 
 • Ha tingut en compte aspectes de seguretat i propietat intel.lectual.
 • PEC i estratègia digital: els objectius d’aprenentatge estan vinculats al PEC.
 • Canals de comunicació: alumnes, famílies i equip docent. Explicita quins canals es faran servir.
 • Proposta educativa. Les activitats són globalitzades vetllant per l’assoliment de les competències bàsiques. 
 • Temporalització. S’ha planificat una seqüenciació segons nivell, etapa i/o matèries, àmbits…
 • Seguiment i avaluació. Es concreten les eines per garantir la retroacció.Estan definits els criteris d’avaluació
 • L’ús de Moodle com a model d’educació híbrida de centre serveix com a plataforma on unificar els diferents canals de comunicació.