Moodle docents: Odissea


MOOC L’ús pedagògic dels Entorns Virtuals d’Aprenentatge dirigit als docents. 

Presentació de l’entorn Odissea

1. Presentació de l’entorn Odissea

Odissea és l’entorn de formació del professorat del Departament d’Ensenyament.

És un EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge), on es desenvolupen els cursos telemàtics adreçats al professorat, i disposa de tots els recursos i funcionalitats que faciliten tant la comunicació entre les persones participants als cursos com el seguiment dels continguts i les activitats corresponents. 

Aquests materials s’han creat per proporcionar a les persones inscrites als cursos un tutorial de com funciona Odissea i quina és la manera en què es treballa en aquest entorn. Si ja heu fet algun curs amb anterioritat possiblement ja teniu un coneixement pràctic i només us caldrà una petita revisió. 

Llegiu atentament la descripció de les accions que podeu fer per començar.

Cada curs a Odissea es distribueix en temes, setmanes o mòduls. A cada mòdul hi ha diferents apartats. En funció de la icona es pot saber si allò que hi ha és un recurs o una activitat i de quin tipus.

2. Personalització de la pàgina inicial

Cada usuari del lloc Moodle pot personalitzar la seva pàgina inicial amb els blocs que té a la seva disposició. En aquesta pàgina també pot consultar la informació relacionada amb els cursos en els quals està inscrit: tasques pendents de lliurament, participacions en els fòrums, …

Per personalitzar la pàgina inicial cal activar l’edició amb el botó “Personalitza aquesta pàgina” tal com s’indica en la imatge següent.

personalitzar la pàgina inicial

Les opcions de personalització permeten configurar els blocs visibles, canviar-los de posició, a l’esquerra o a la dreta i amunt o avall. També permet afegir o amagar d’altres blocs amb l’opció “Afegeix blocs”:

Per acabar, s’ha d’aturar l’edició de la pàgina: 

La comunicació a l’aula virtual

La comunicació, imprescindible per a la construcció de la comunitat virtual, ve condicionada en primer lloc pels espais i eines disponibles a l’aula virtual. Les eines de comunicació poden ser:

 • Pel que fa a la coincidència en el temps:
  • Síncrones: les persones han d’estar connectades alhora i intercanvien missatges de manera immediata. Exemple: xat.
  • Asíncrones: no cal que les persones estiguin connectades alhora. Una persona pot escriure i enviar un missatge que una altra pot llegir en el moment en què es connecti i accedeixi a l’espai. Exemple: fòrums, taulers de novetats.
 • Pel que fa a les persones receptores:
  • Unidireccionals: la persona que emet el missatge l’envia però les receptores no poden enviar una resposta. Se sol utilitzar quan la persona formadora o tutora vol comunicar alguna informació al grup d’estudiants. Exemple: tauler de novetats.
  • Bidireccionals: la persona receptora i l’emissora intercanvien missatges. Exemple: missatges interns, correu electrònic. Pel que fa al correu electrònic convé tenir present que es tracta d’una eina externa al campus virtual i que, per tant, a l’aula virtual no queda registre de la comunicació que s’hi estableix.
  • Multidireccionals: la persona emissora pot enviar missatges a diverses de receptores. Exemple: fòrums, correu electrònic (amb l’opció multi adreça).

Característiques de la comunicació en línia

Tot seguit es recullen les característiques principals de la comunicació en línia, com la que té lloc a una aula virtual:

 1. Comunicació no presencial. No teniu la persona interlocutora davant i això exigeix un major esforç per tal d’expressar-vos correctament, ja que no podeu acompanyar les vostres paraules amb el complement del llenguatge no verbal: expressions, somriures, to de veu, silencis, moviment de les mans, …
 2. Tot queda escrit i, per tant, cal que hi dediqueu una atenció especial, tant pel que fa a la forma com al contingut d’allò que escriviu.
 3. Llenguatge adaptat al tipus de comunicació, al missatge i al tipus de persona receptora. En línia s’estableix una gran varietat de tipus de comunicació: xats, fòrums, debats, missatges privats, blogging, microblogging… Cada entorn, però també cada tipus de contingut i cada persona destinatària requereix formes de comunicació i tipus de llenguatge diferents.
 4. Estructuració de la informació. Generalment qui llegeix la informació no pot dedicar gaire temps a la lectura dels missatges. Per tant heu de fer un esforç per sintetitzar, per escriure de manera breu, per estructurar de manera visual la informació i destacar les idees més importants per tal de facilitar la lectura.
 5. Referències externes. Podeu oferir referències i enllaços a pàgines, documents o missatges anteriors i enriquir així les vostres aportacions. Aquest avantatge exigeix que aquestes referències siguin pertinents, estiguin ben escollides, que siguin fàcils de trobar i accessibles i que estiguin actualitzades.

El llenguatge escrit

En un EVA la comunicació és escrita. Davant el llenguatge oral que s’utilitza en la formació presencial, el llenguatge verbal escrit té les seves característiques pròpies i presenta avantatges i inconvenients.

En primer lloc cal dominar les tècniques d’expressió escrita: escriure amb correcció ortogràfica i gramatical, utilitzar recursos estilístics i un vocabulari ric i variat, escriure en el registre adient en cada cas, etc. En aquest sentit resulta molt recomanable revisar el text dels missatges abans d’enviar-los i tenir en compte que el codi escrit és, en general, més formal i més precís que el llenguatge oral.

Si bé no tothom té les mateixes habilitats a l’hora d’escriure, hi ha una sèrie d’indicacions que poden millorar la qualitat comunicativa dels missatges escrits. Cal ser conscients de l’objectiu del missatge, de les característiques de les persones a qui va adreçat, de la situació de comunicació i del grau de formalitat que requereix per tal d’utilitzar el registre adient.Malgrat la manca dels estímuls que representen el llenguatge no verbal (gestos, canvis en el to de la veu o moviments del cos, per exemple), un missatge escrit pot ser tan ric en matisos com un missatge oral en un entorn presencial.

En la comunicació escrita cal elaborar més el missatge i concretar les idees que es volen expressar però, alhora, no hi ha tanta pressió temporal i es disposa de més temps per reflexionar, consultar fonts documentals i construir el missatge. A més, si bé s’ha de practicar la brevetat, en cas necessari els missatges es poden enriquir amb l’adjunció de documents més o menys extensos o enllaços a pàgines d’Internet amb informació rellevant. I una darrera consideració: els missatges es poden consultar totes les vegades que sigui necessari, es poden reinterpretar i reelaborar i s’hi pot fer referència a allò ja exposat.

Eines de comunicació

Missatgeria interna

Els missatges interns són privats i queden reservats per a la comunicació entre dues persones quan sorgeix algun tema que no té relació amb la resta del grup, per exemple si algú ha de comunicar al formador o formadora circumstàncies personals que afectin el desenvolupament del curs, o si es vol facilitar l’adreça de correu a una persona en concret. 

En el cas d’informacions generals que tinguin a veure amb tot el grup o amb el desenvolupament del curs, és millor utilitzar els fòrums, concretament el fòrum de notícies, ja que estarà disponible per consultar-lo en tot moment mentre duri el període de l’activitat formativa.Per ampliar la informació: Procediment per enviar i llegir missatges interns

Els fòrums

Un fòrum serveix, entre altres coses, per compartir opinions. Quan un participant inicia un tema, les seves idees queden exposades a la resta de participants, els quals poden respondre’l. Els visitants següents tenen, aleshores, l’opció de respondre a la primera intervenció o bé de continuar el fil del debat responent a respostes anteriors. D’aquesta manera un debat pot articular-se en diferents fils de conversa.

A part d’aquest ús bàsic es poden donar a un fòrum altres funcions. Se’l pot fer servir per a les presentacions dels participants en un curs, perquè cadascú aporti el seu punt de vista i el reforci amb un fitxer adjunt, per debatre temes, per plantejar dubtes, per donar informació o explicar les novetats, etc. 

Hi ha diferents tipus de fòrums en funció de la finalitat i la configuració:

Fòrums

El Fòrum de notícies (que també es pot anomenar ‘tauler d’anuncis’) apareix a la capçalera de tots els cursos per defecte. Només hi poden escriure i obrir nous debats els professors editors, ja que està destinat a informar de les novetats del curs. 

El Fòrum de presentació és una activitat útil quan els alumnes d’un curs no es coneixen. Serveix perquè tothom mostri les expectatives, interessos i àmbits de treball. El fòrum és l’eina per excel·lència per al treball en grup. Pot ser general, és a dir, per a totes les persones participants en el curs, o fer grups dintre del curs i mantenir fils de conversa independents. 

El perfil d’usuari

El perfil d’usuari és com una carta de presentació. Ha de contenir la informació rellevant que es vol oferir a la resta d’usuaris del campus virtual tenint en compte el context formatiu en el qual es desenvolupa l’activitat. 

Incloure una foto en el perfil és una manera de presentar-se i contribuir a un ambient agradable en què els participants es relacionen amigablement alhora que comparteixen una experiència d’aprenentatge.

Quina informació s’hauria de posar a la descripció del perfil? Tot allò que cadascú vulgui i trobi adient, però com a mínim alguna dada professional sobre l’especialitat, el lloc de treball, el nivell en el qual s’imparteix la docència i els interessos relacionats amb l’educació. Tot el que pugui aportar coneixement sobre les particularitats de cada participant i que pot ser útil, per exemple, quan es vol fer grups amb persones d’una mateixa especialitat o nivell.

Es recomana des del principi del curs que tothom tingui el perfil actualitzat i amb la foto penjada. Això dóna confiança i agilitza la dinàmica del grup. Per obtenir més informació sobre el perfil i com editar-lo, aneu a l’enllaç: El perfil d’usuari.

3.2. El perfil d’usuari

Cada usuari del portal Odissea disposa d’una pàgina amb el seu perfil. Si fins ara no heu estat usuaris d’Odissea, cal que editeu el vostre perfil per tal de completar les dades personals indispensables (descripció, seguiment de fòrums i imatge).

 • Podeu veure el perfil d’altres usuaris fent clic damunt del seu nom. Per veure el vostre perfil heu de desplegar el menú del Tauler i fer clic en l’opció “Perfil”.

Mostrar el perfil

identificador

Editar el perfil 2

resum del perfil d'usuari

Edició del perfil

 • Per editar el perfil, desplegueu el menú del Tauler (en la part superior dreta), i seleccioneu Preferències. En l’apartat “Compte d’usuari” teniu un enllaç a editar el perfil.

Editar el perfil

Editar el perfil
 • Reviseu les dades del perfil: nomcognomscorreu, …
 • A continuació, al quadre Descripció feu una breu ressenya del vostre currículum professional (penseu que el perfil és públic i el podran veure les persones usuàries dels cursos ACTUALS I FUTURS on us inscriviu). Omplir aquest camp és imprescindible.
 • És important saber amb qui estem parlant, per això és molt recomanable que pengeu la vostra fotografia, que ha d’anar a l’espai Imatge. Si voleu que es vegi bé, preferiblement ha de tenir 100X100 píxels i format .jpg, és a dir, format tipus carnet (cal tenir-la preparada i desada al vostre ordinador prèviament).
 • En acabar cal fer clic sobre Actualitza perfil a la part inferior de la pàgina.
 • En el mateix apartat “Compte d’usuari” hi ha un enllaç a les “Preferències dels Fòrums“. Seleccioneu les opcions de Tipus de resum de correuSubscripció automàtica als fòrums i Seguiment dels fòrums. Us recomanem que les deixeu com apareix a la imatge següent:

Preferències del fòrum

Edició del perfil

opcions a escollir

Si activeu el seguiment dels fòrums, podreu veure el nombre de missatges pendents que teniu a cada fòrum. 

3.3. Missatgeria internaMoodle permet intercanviar missatges privats entre les persones que estiguin donades d’alta a un mateix entorn virtual, en aquest cas Odissea. 

Per enviar un missatge privat a una persona d’un grup en el qual estigueu inscrits, heu de buscar el seu nom a l’espai “Participants” (Navegació | Curs actual | fer clic en Participants) i fer clic a l’enllaç assenyalat a la imatge:

missatgeria interna

En fer clic a “Envia un missatge”, s’obre la pantalla amb els missatges anteriors i l’espai per escriure’n un de nou.

enviar un missatge

Però no només es poden enviar missatges interns als participants d’un mateix grup. També es poden enviar a qualsevol persona que estigui donada d’alta a l’entorn virtual Odissea. 

Al costat del vostre nom (a la part superior dreta de la pantalla) disposeu de la icona de missatgeria que mostra el nombre de missatges pendents de llegir.

Missatges pendents

Missatges pendents

Altres maneres d’utilitzar la missatgeria interna:

Si la persona tutora/dinamitzadora o un altre usuari del curs està en línia (connectada a l’entorn al mateix temps) apareixerà el seu nom al Bloc Usuaris en línia amb una icona associada en forma de bafarada de còmic. En clicar-la també podreu editar un text i enviar-lo com a missatge intern a la persona seleccionada. 

Bloc “Usuaris en línia”

Si seleccioneu els Missatges en el menú del vostre usuari, podeu fer cerca d’altres usuaris que estiguin donats d’alta Odissea.

En la pantalla de la missatgeria podeu seleccionar Missatges i Contactes. I dintre d’aquests teniu les opcions:

 • Fer cerca
 • Eliminar missatges
 • Escriure un missatge i enviar-lo

Cerca de missatges

Si editeu els missatges, podeu eliminar els que seleccioneu.

Enviar missatges a diversos usuaris

Quan s’hi accedeix amb el rol tutor o superior hi ha la possibilitat d’enviar un missatge a diverses persones alhora.

Per fer-ho s’ha de seguir el procediment següent:

 1. Accedir al llistat de participants del curs: Bloc navegació |Curs actual | Participants
 2. Seleccionar les persones a qui es vol enviar el missatge
 3. Anar a la part inferior de la pàgina i seleccionar Enviar un missatge dins del desplegable “Amb els usuaris seleccionats…”
 4. Escriure el missatge
 5. Fer clic a Previsualització
 6. Fer clic a Envia missatge

4. Recursos i activitats

L’EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) disposa de dos tipus d’elements: els recursos, per organitzar tota la informació necessària, i les activitats, per fer el seguiment del curs. 
Cada tipus de recurs o activitat s’identifica per una icona. Les més habituals són les que trobareu en les taules següents: 

Recursos


Accés al bloc sobre Recursos 

A l’aula virtual es troben diversitat de recursos com a suport a l’aprenentatge: materials en diferents formats (fitxers de text, so, vídeo, imatges…), pàgines web internes (elaborades dintre del curs), enllaços a pàgines web externes, etc. Aquests són els recursos més utilitzats, tot i que n’hi ha d’altres.

La finalitat dels recursos és tenir a l’abast la informació necessària per a un bon seguiment del curs. 

Tipus de recurs Descripció 
Enllaç a un fitxer existent a l’aula amb contingut relacionat amb el curs. 
Llibre: conjunt de pàgines o capítols amb contingut informatiu 
Informació addicional o complementària, en format de pàgina web integrada a l’aula virtual. 
Enllaç a una pàgina web externa. 

Activitats


Accés al bloc sobre Activitats 


Per tal d’anar assolint els objectius del curs i desenvolupar les competències relacionades amb els continguts, es proposen una sèrie d’activitats, que poden ser de diverses modalitats. Les més freqüents són les incloses en aquesta taula: 

Tipus d’activitat Descripció 
És un espai de comunicació per canalitzar debats, fer consultes, exposar dubtes sobre el curs, etc. L’activitat Fòrumpermet mantenir debats sense estar connectats tots al mateix temps. 
És una proposta de treball que s’ha d’elaborar i trametre a la persona formadora. 
A partir d’una pregunta es donen diverses opcions, de les quals se n’ha de triar una. Pot tenir diverses utilitats: 1) Com a enquesta ràpida (per exemple, escollir grup de treball). 2) Per tal de verificar ràpidament la comprensió dels estudiants. 3) Per facilitar la presa de decisions dels estudiants (per exemple, permetent que els estudiants votin sobre algun aspecte del curs). 
Recopilació de conceptes relacionats amb un aspecte del curs. Es construeix col·laborativament entre les persones participants. 
Accés a una activitat JClic integrada al curs. 
Presentació d’informació en diverses pàgines que acaben generalment en una pregunta amb varietat d’opcions. Segons la resposta, es continua per la pàgina següent o es va a una anterior. És una activitat d’autoavaluació. 
Sèrie de preguntes de diferents tipus: d’elecció múltiple, veritat/fals, amb resposta curta, amb resposta numèrica, etc. És una activitat d’autoavaluació. 
Per elaborar un treball col·laboratiu sobre un tema a partir d’un recull d’informació o d’aportacions de les persones participants. Té el format de pàgina web. 

Els fòrums

Permeten diversitat de funcions i la seva utilitat a l’aula virtual és rellevant. Des d’un fòrum de presentació per facilitar el coneixement dels membres del grup fins a un fòrum d’intercanvi d’opinions o com a espai de treball de grup. Hi ha diferents tipus de fòrums, segons la seva finalitat:

 • Un debat simple – És un sol tema de debat al qual tothom pot respondre
 • Cada persona inicia un debat – Cada estudiant pot obrir únicament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes).
 • Fòrum de preguntes i respostes – L’estudiant ha d’enviar la seva resposta per a poder veure les respostes dels seus companys.
 • Fòrum estàndard mostrat com si fos un blog – És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment. I els temes de debat es mostren en una pàgina amb enllaços de «Debateu aquest tema”.
 • Fòrum estàndard per a ús general – És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat quan vulgui.

A més d’aquests tipus de fòrums en cada curs hi ha el fòrum “Tauler de notícies”. 
Exemples de fòrums:

Fòrum on la persona formadora posa la informació rellevant per al desenvolupament del curs: aspectes generals, presentació dels mòduls, temes que afectin el curs globalment… 
Fòrum per exposar dubtes i consultes sobre el contingut dels mòduls, els recursos o les activitats i per intercanviar opinions o fer debats amb la resta de membres del grup. 

La participació en els fòrums també és diversa, en funció dels objectius de la situació:

 • presentar-se
 • expressar les opinions pròpies i llegir les intervencions dels companys i companyes
 • plantejar dubtes sobre els continguts del curs
 • respondre dubtes d’altres companys i companyes i ajudar a solucionar problemes
 • contribuir al desenvolupament dels continguts del curs amb comentaris, preguntes, etc.

Les tasques

Entre les activitats proposades als cursos, les tasques tenen la particularitat que s’han de trametre a la persona formadora per poder ser avaluades. 

Com fer la tramesa d’una tasca

Procés a partir de l’exemple:

exemple de tasca

En fer clic a una tasca apareix la descripció:

descripció de la tasca

i a continuació, la informació sobre l’estat de la tramesa:

estat de la tramesa

En fer clic al botó Afegeix tramesa, s’obre un editor de text on s’ha d’escriure una petita nota adreçada a la persona formadora informant que s’ha acabat la feina i, si es creu convenient, explicant quines dificultats han sortit a l’hora de realitzar-la. 

editor

És molt important desar els canvis després d’escriure el text perquè la tramesa quedi enregistrada. Així es podrà avaluar i la qualificació s’incorporarà a l’informe personal d’activitat.

En alguns casos, la tasca requereix que s’adjunti un fitxer: 

edició de la tramesa

És possible també crear una carpeta si es necessita.

En fer clic al botó Afegeix…, apareix un quadre de diàleg per triar la procedència del fitxer d’entre diverses opcions:

escollir l'origen del fitxer

Si es tria l’opció Penja un fitxer, s’obre un nou quadre de diàleg per cercar-lo al disc dur de l’ordinador, o a diferents espais del núvol. 

penjar el fitxer

Per acabar la tramesa s’ha de fer clic al botó Penja aquest fitxer.

Com es veu a la imatge, hi ha la possibilitat de trametre un fitxer existent a GoogleDocs o a Dropbox, o també un àlbum web de Picasa. 

D’acord amb la llei de la propietat intel·lectual i els drets d’autoria, en penjar un fitxer es pot triar una llicència d’ús. Per defecte agafa Tots els drets reservats.Totes les tasques s’han de trametre per poder ser avaluades. És la manera de comunicar al formador o formadora que s’ha fet la tasca i està llesta per avaluar.A la part dreta de cada activitat hi ha un quadret que ens informa sobre la compleció (finalització) de l’activitat

Per tal que el tutor o la tutora marqui una activitat o tasca com a completada cal:

 • Si el vostre curs implica un projecte desenvolupat en un espai de pràctiques personal, quan trameteu una tasca és necessari incloure sempre l’enllaç directe al vostre espai de pràctiques a partir del moment que el comenceu a elaborar.
 • Tenir cura de l’expressió i la correcció ortogràfica.
 • En cas d’utilitzar materials que no siguin propis, indicar-ne la procedència tot respectant la propietat intel·lectual i els drets d’autoria.
 • Fer la tramesa de totes les tasques. Si la qualificació és Cal revisar, tornar a fer la tramesa una vegada realitzada la revisió.
 • En acabar totes les activitats d’un mòdul cal trametre la tasca Mòdul X: Tasques que s’han superat per informar la persona formadora que ja es pot fer la qualificació final del mòdul. 

Per ajudar a tenir una visió de conjunt de les tasques pendents de realitzar en qualsevol moment, es pot accedir a un Resum del curs des de La meva pàgina inicial:

Les qualificacions


Accés al bloc sobre Avaluació 

Algunes de les activitats del curs són avaluables. Les valoracions que posa la persona formadora es van incorporant a l’informe personal, que es pot consultar en qualsevol moment des del menú de configuració, triant l’opció Qualificacions.

consultar el qualificador

A l’informe apareixen totes les activitats dels mòduls del curs amb la qualificació obtinguda, tal com es veu a l’exemple: 

resum de la qualificació