2. Compartim significats sobre l’Entorn Virtual d’Aprenentatge

En aquest mòdul treballarem entorn al concepte d’EVA, Entorn Virtual d’Aprenentatge. 

Com a docent,cal una reflexió inicial per a planificar i organitzar correctament l’ús d’un entorn d’aprenentatge que pugui donar resposta a una metodologia híbrica on la presencialitat es compagini amb la virtualitat. 

Així com també és important combinar diferents tipus d’activitats que permetin fer seguiment i retroacció a les tasques que realitzi l’alumnat. L’EVA ha de ser una plataforma on unificar els diferents canals de comunicació amb els alumnes, famílies i/o equip docent, si és el cas. Les activitats a realitzar seran les següents:

 • Tasca 1. Respondre la consulta sobre si disposes d’un EVA?
 • Tasca 2. Recull pros i contres sobre l’ús d’un EVA. 
 • Tasca 3. Aspectes organitzatius. 

1. Entorn Virtual d’Aprenentatge

En aquest apartat torbareu una breu introducció sobre l’ús d’Entorns Virtuals d’Aprenentatge que combinin presencialitat amb virtualitat. 

Aquests sistemes de gestió de l’aprenentatge permeten crear aules virtuals en les quals no només estan disponibles els materials educatius sinó que també fan possible que la col·laboració i l’aprenentatge trenquin les barreres dels horaris prefixats i els espais físics de l’aula, alhora que potencien l’autoregulació i l’organització personal de l’alumnat.

En una primera aproximació podem concebre les aules virtuals com a espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.

Aquestes aules contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

 • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria…
 • Funcionalitats de suport als aprenentatges, en especial recursos (com ara enllaços a pàgines web, documents, vídeos, animacions o presentacions de diapositives) i activitats diverses (com ara tasques, qüestionaris, glossaris,…).
 • Funcionalitats d’organització i gestió, per exemple un calendari o un tauler de notícies.
 • Funcionalitats de seguiment, avaluació i qualificació En aquest grup convé destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment de les activitats que realitza l’alumnat, l’avaluació formativa de les mateixes i per últim els sistemes de qualificació, tant a nivell de determinació dels criteris com a la recollida i tractament de les qualificacions. Els informes d’activitat o les guies de qualificació i les rúbriques, les activitats amb qualificació automàtica,…

Les aules virtuals són un instrument al servei del professorat i de l’alumnat. Normalment el professorat decideix: quins elements hi incorpora, quins recursos proposa a l’alumnat, quines activitats d’aprenentatge i avaluatives, quins espais de comunicació, quins criteris es tindran en compte per a la qualificació,…

L’alumnat, per la seva banda, hi participa de manera més o menys activa segons el disseny del curs.

Aspectes com la distribució de diferents rols entre l’alumnat, les propostes de treball en grup i individuals, la realització de treballs utilitzant aplicacions 2.0 externes, la realització d’exercicis autoavaluables o autocorrectius,… farà que dins d’un mateix entorn virtual d’aprenentatge es puguin donar situacions d’aprenentatge molt diverses.

Un altre dels aspectes a tenir en compte en el moment de dissenyar l’entorn i cadascun dels cursos és, si s’utilitzarà per a la formació a distància, per a la presencial o per a situacions mixtes o semipresencials i en funció d’això la utilització i estructuració del curs podrà ser diferent segons el cas.

Per construir aules virtuals cal un programari específic anomenat de manera genèrica plataforma educativa.

Hi ha un bon ventall de plataformes educatives disponibles i una de les més utilitzades, i sobre la qual tracten aquests materials formatius, és el Moodle.

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License
DokuWiki
Entorn virtual de formació
gencat.cat

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

2. Moodle com a EVA

En aquest apartat trobareu algunes característiques de Moodle com a EVA de centre i la seva relació amb els diferents col·lectius.

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és Moodle?
 • Quins avantatges presenta per a cadascun dels col·lectius relacionats amb l’educació?

Moodle és una plataforma educativa, un conjunt de programari que possibilita la creació d’aules virtuals, espais de trobada i comunicació a Internet orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Moodle és un entorn dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada intervenció nova dels i de les participants, tant d’estudiants com de professorat. Les aules virtuals construïdes amb Moodle no són pàgines web estàtiques a les quals l’alumnat va a cercar informació o a fer qüestionaris autocorrectius: són espais dinàmics que creixen, es diversifiquen i milloren cada vegada que s’hi entra i s’hi fa qualsevol activitat.

Moodle va ser creat des de la perspectiva del constructivisme social. En efecte, el seu creador i programador principal, en Martin Dougiamas, va iniciar el projecte perquè volia disposar d’un entorn virtual basat en els principis segons els quals el coneixement es construeix en grup, col·laborativament (Dougiamas, 2002). Per això la primera activitat que va tenir Moodle van ser els fòrums, lloc de trobada on posar en comú el coneixement, discutir-lo i, de forma col·laborativa, crear-ne de nou.


Amb la versió 2 i successives del Moodle, s’amplia la possibilitat de treball en grup per part de l’alumnat ja que resulta més senzilla la creació de grups petits (equips de quatre, parelles,…) que serveixin per assignar fòrums a cada grup, configurar el lliurament i la qualificació de tasques en grup, la creació de diversos agrupaments,… També s’ha avançat incorporant elements de qualificació avançada com les guies de qualificació i les rúbriques.

Àmbits del Moodle de centre

Moodle i el centre

Permet que els centres puguin separar la part de gestió administrativa i comunicació amb la comunitat educativa, que s’esdevé a la seva pàgina web, de la part acadèmica relacionada directament amb els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Moodle i el professorat

Ofereix al professorat un entorn visualment agradable i amigable des del qual es poden crear activitats didàctiques, tant individuals com grupals, i afegir recursos diversificats, com ara enllaços a documents d’elaboració pròpia, enllaços a pàgines web externes i d’altres recursos. A més dels recursos i les activitats, un curs en Moodle permet fer el seguiment i l’avaluació del treball que fa l’alumnat i tenir un informe molt detallat de la seva activitat a l’aula.

Moodle i l’alumnat

Ofereix a l’alumnat un entorn privat i personal on cal identificar-se per entrar i, un cop dins, amb diferents aules a les quals té accés. En entrar dins un curs, troba una estructura clara, entenedora i de navegació senzilla, amb activitats programades que segueixen el calendari proposat pel professorat i amb recursos interns (com ara textos, imatges o elements multimèdia) o recursos externs (com ara llocs web per visitar) que han estat prèviament seleccionats pel professorat. En un curs també hi ha les diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna de persona a persona i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que faci. L’experiència demostra que un o una estudiant no està mai en soledat en un entorn d’aquest tipus, i que, en molts casos, serveix per escurçar distàncies i millorar l’acció tutorial.

Moodle i les famílies

Moodle permet controlar l’accés de les persones a dos nivells bàsics: portal i cursos. Si les famílies disposen d’identificació (nom d’usuari o usuària i contrasenya), poden entrar al portal i consultar informacions que potser no estan disponibles per a la resta de persones que visiten el lloc. També es pot permetre l’accés a les famílies, una vegada s’hagin identificat, a determinats cursos, per exemple, cursos de tutoria o d’activitats extraescolars, de manera que poden seguir l’activitat dels seus fills i les seves filles.

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License
DokuWiki
Entorn virtual de formació
gencat.cat

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

3. Avantatges i utilitats de Moodle

Funcions del Moodle


En aquest apartat trobareu informació sobre els avantatges del Moodle com un context educatiu virtual, així com les diferents utilitats que pot oferir.

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins són els avantatges que ofereix el Moodle per als centres?
 • Amb quines finalitats es pot utilitzar Moodle a un centre?

L’ús de Moodle com a context educatiu virtual ajuda a estructurar els cursos integrant diversos elements i aprofitant les eines de comunicació que faciliten la interacció entre les persones implicades.

Avantatges

Entre els molts avantatges que té Moodle, destaquen:

 • Gratuïtat i facilitat d’instal·lació i actualització
 • Codi obert. Entorn flexible i personalitzable
 • Estàndard i polivalent
 • Alt nivell de seguretat
 • Diversitat de recursos
 • Diversitat d’activitats
 • Facilitat d’integració d’activitats creades amb altres aplicacions de codi lliure (continguts en format SCORM)
 • Interfície senzilla, intuïtiva
 • Cada estudiant pot tenir el seu propi ritme de treball
 • Avaluació contínua i diversificada: interacció, qualificador, rúbriques…
 • Eines comunicatives: fòrums, missatgeria interna, enquestes, consultes, calendari,
 • Possibilitat de treball col·laboratiu
 • Diferents tipus de format de cursos (per temes, social, per setmanes)

Moodle contribueix a la formació dels estudiants en habilitats instrumentals i a “l’aprendre a aprendre”, perquè els obliga a fer una planificació i reflexió sobre el propi aprenentatge.

A més, per a l’alumnat, facilita el seguiment d’un curs ja que proporciona els mitjans adequats per desenvolupar un ambient adient per a l’aprenentatge:

 • Motivació
 • Continguts variats i atractius
 • Flexibilitat horària
 • Disponibilitat permanent dels continguts
 • Interacció ràpida amb el professorat
 • Possibilitat de treballar col·laborativament sense desplaçaments
 • Sensació d’acompanyament per part del professorat
 • Facilitat de comunicació amb companys i companyes
 • Augment del temps de treball per no haver de desplaçar-se ni coincidir sincrònicament.

Els avantatges per al professorat no són menys importants:

 • Control dels continguts del curs
 • Informació del treball realitzat per l’alumnat
 • Avaluació a la mateixa plataforma
 • Possibilitat de reutilitzar cursos i recursos
 • Possibilitat de compartir cursos i recursos
 • Creació col·laborativa de cursos i recursos amb altres docents
 • Facilitat de comunicació amb l’alumnat i amb altres docents dels mateixos cursos

Moodle és senzill de gestionar, de configurar i de mantenir amb una formació inicial bàsica.

Utilitats

Tot i que Moodle és un context educatiu virtual orientat preferentment a la formació a distància i la seva funcionalitat principal és la gestió de cursos telemàtics, hi ha moltes altres funcions que pot oferir a la comunitat educativa:

Com a complement de les classes presencials:

 • Reforç, ampliació, recuperació…
 • Tutories
 • Suport per a l’atenció a la diversitat (adaptació a diferents nivells)
 • Suport per a estudiants que no poden seguir les classes normalment per malaltia, absència justificada, etc. (pot ser un lloc per no perdre el contacte amb el professorat i la resta de companys i companyes).

Com a entorn de comunicació i treball de diferents col·lectius:

 • Sala de professorat
 • Associacions de mares i pares d’alumnes
 • Grups de treball o investigació

Com a pàgina web de centre

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License
DokuWiki
Entorn virtual de formació
gencat.cat

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

4. Accessibilitat

Moodle

Moodle així com qualsevol altra entorn d’aprenentatge permet activar algunes opcions per tal de vetllar per l’accessibilitat als continguts per part dels visitants. 

Dins el quadre l’edició del contingut, podeu activar la icona verificador d’accessibilitat per a comprovar si el format que li heu donat al text compleix els requisits o bé us donarà unes orientacions.  

Recomanacions generals

Extretes de la Guia ràpida per crear continguts digitals accessibles a Moodle de Tàrek Lutfi i Gilabert està subjecta a una llicencia de Reconeixement -NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons:

 • Assegura’t d’utilitzar tipus de lletres fàcils de llegir. Utilitza fonts tipus Arial o Verdana. Utilitza una mida de text mínima de 12 punts. Les majúscules, negretes i cursives poden ser difícils de llegir. Utilitza-les amb moderació. 
 • Justifica el text a l’esquerra. Serà més fàcil de llegir. Sobretot per a les persones amb dislèxia, ja que l’espai entre lletres i paraules és constant. 
 • Evita escriure text en columnes. Si les necessites, no les “simulis” amb el tabulador. Utilitza l’eina de l’editor que estiguis utilitzant. 
 • No utilitzis taules per a maquetar el contingut. És a dir, per a distribuir text i imatges de forma visual.
 • Assegura’t que hi ha suficient contrast entre el fons i el text. També en utilitzar colors en les imatges. 
 • No utilitzis el color com única forma de transmetre informació. 
 • En els documents llargs, inclou un índex o taula de continguts
 • Utilitza un llenguatge comprensible, descriu els acrònims i les paraules tècniques. Inclou un glossari. 
 • Indica l’idioma del document i de les paraules en les quals s’utilitza un idioma diferent de l’idioma principal del document . 
 • Si utilitzes material audiovisual, proporciona subtítols, àudio descripcions o una transcripció del contingut. 
 • Si utilitzes material audiovisual “incrustat”, assegura’t que es mantenen els controladors del vídeo que permeten parar, reprendre o controlar el vídeo. 
 • Revisa que l’idioma del document coincideixi amb l’idioma amb el que estàs redactant. El lector de pantalla, si disposa de l’idioma corresponent, és capaç de canviar de sintetitzador de veu si s’ha indicat l’idioma en que està escrit el text. Si no ho indiques, la lectura serà incorrecta doncs l’ “idioma” que farà servir el sintetitzador de veu serà diferent a l’utilitzat en el text i el volum del vídeo i altres opcions i que pots accedir-hi utilitzant només el teclat. 
 • Si utilitzes material audiovisual proporciona un enllaç directe al vídeo.

5. Altres serveis relacionats

En aquest apartat trobareu informació sobre els serveis que el Departament d’Educació posa a l’abast dels centres educatius per facilitar la incorporació d’entorns virtuals de centre, on crear i administrar cursos virtuals, i per compartir i intercanviar els cursos elaborats i experimentats.

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què podem fer si pretenem començar a configurar un entorn virtual al centre?
 • Com podem tenir accés a cursos virtuals ja existents?

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels centres educatius diferents contextos educatius virtuals i les webs de centre, tant per a la creació d’espais com per a l’intercanvi de materials digitals entre docents.
En concret ofereix els tres serveis següents:

 • Àgora Moodle . Per a la creació i manteniment d’entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge basats en Moodle.
 • Àgora Nodes . Proporciona, als centres educatius, un portal web públic amb funcionalitats avançades d’intranet construit sobre WordPress que destaca per la seva facilitat d’ús. Incorpora una xarxa social interna basada en l’extensió BuddyPress que el centre pot activar.
 • Alexandria. Per compartir cursos, activitats i recursos digitals creats amb Moodle, així com aplicacions per a Pissarres Digitals Interactives generades amb el programa OpenSankoré.

Altres serveis externs

Moodle també permet inserir altres continguts externs com poden ser:  

– Enllaç a l’entorn GSuite del domini del centre, sempre i quan el centre disposi de les autoritzacions de les famílies corresponents. 

– Inserir un bloc per accedir a les videoconferències

6. Per saber-ne més

Canal centres en línia. Moodle

Hi trobareu videotutorials i webinars sobre l’ús tècnic i didàctic de Moodle com a EVA de centre. 

Guia ràpida per a crear continguts accessibles a Moodle