4. Avaluació i personalització de l’aprenentatge

En aquest mòdul 3 reflexionareu sobre l’avaluació en entorns d’aprenentatge virtuals i com garantir la seva integritat i seguretat. Els continguts d’aquest mòdul són:

 • La transformació de l’avaluació en una modalitat d’educació híbrida.
 • L’avaluació entre iguals i l’autoavaluació.
 • Eines d’avaluació i de seguiment.

Activitats d’autoavaluació: 

 • Tasca 3.1:L’avaluació en la modalitat d’educació híbrida
 • Tasca 3.2Dissenyeu una activitat d’avaluació

1. Principis d’una avaluació efectiva en entorns virtuals d’aprenentatge

L’avaluació dels aprenentatges representa un procés que cal adreçar cap al QUÈ i el PERQUÈ del mateix aprenentatge. Aquest està condicionat per les directrius curriculars a seguir i ha de proporcionar informació valuosa sobre el progrés formatiu de l’estudiant. Es tracta d’aprofitar l’oportunitat que té el professorat d’intervenir i millorar els processos d’ensenyament, possibilitant a l’alumnat:

 • Informació suficient i de qualitat.
 • Garanties de que la informació es facilita deforma clara i és comprensible.
 • Referències dels resultats desitjables i als estàndards de qualitat.

2. Transformació en l’avaluació virtual

Quan l’examen és l’única forma d’obtenir informació sobre els aprenentatges de l’alumnat, l’adaptació a entorns virtuals es pot fer de la següent manera:

 • Utilització d’eines en línia per realitzar examens:
 • Redissenyar els exàmens
  • Transforma les preguntes tancades en altres obertes: les respostes requeriran d’un aprenentatge profund.
  • Canvia per un assaig o preguntes amb respostes extenses i de desenvolupament: A banda del coneixement disciplinar específic, és possible contemplar altres competències transversals: argumentació, integració desconeixements…
  • Converteix l’examen en un portafolis d’aprenentatge o tasques formatives amb diversos lliuraments. Pots emprar eines com el Padlet o crear un blog: És possible avaluar aspectes profunds de l’aprenentatge i no només l’adquisició d’aspectes teòrics superficials; i també oferir feedback pera la seva incorporació en les activitats.
  • Formula un examen oral o a través de grups reduïts d’estudiants. Pots fer una videoconferència o demanar un enregistrament en vídeo.

3. Com realitzar una bona retroacció en entorns vituals

El feedback que facilites a l’estudiantat és fonamental per al seu aprenentatge i el pots realitzar de la mateixa manera que ho fas en entorns presencials.

 • Ofereix informació de qualitat sobre l’abast dels nivells d’aprenentatge.
 • Enriqueix l’aprenentatge de l’estudiantat.
 • Comunica amb eficàcia i eficiència les teves aportacions.

No passis per alt que un feedback efectiu…

 • Motiva a l’estudiantat per a que es comprometi en la millora del seu aprenentatge i utilitzi oportunament les informacions que ha rebut.
 • Proporciona respostes als dubtes i els interrogants clau: Cap a on anem? Com progressem? Què hem de fer desprès?
 • Inclou referències oportunes als criteris d’avaluació.
  Recorda que es pot donar feedack online a través dels lliuraments de tasques del Moodle. Per a mésinformació sobre com realitzar un bon feedback, consulta la web ARPA.

4. L’avaluació entre iguals en entorns virtuals

L’avaluació entre iguals és una estratègia prou útil en entorns virtuals, perquè afavoreix la creació i gestió d’entorns virtuals d’aprenentatge i reforça la col·laboració el sentiment de comunitat d’aprenentatge. Pots emprar eines com el Taller a Moodle o el Co-Rubrics amb Google Drive.

Impulsar la seva efectivitat, precisa:

 • No reduir l’avaluació només a posar notes.
 • Traslladar referents positius i exemples de bones execucions.
 • Sol·licitar compartir la comprensió dels criteris d’avaluació i garantir la seva comprensió.
 • Demanar suport al professorat des d’una comunicació constant i de qualitat.

Aquí disposeu d’un exemple d’una pauta per co-avaluar el treball en equip: https://ddd.uab.cat/record/196345

5. L’autoavaluació en entorns virtuals

L’autoavaluació ajuda a l’estudiantat a tenir un millor control sobre el seu propi aprenentatge. Té un valor significatiu en el procés formatiu en tant que insta a l’autoregulació. Aplicada en entorns virtuals (amb eines com el Co-Rubrics, extensió integrada al Google Drive), convida a l’estudiantat a construir rutines autònomes d’aprenentatge i verificar els seus progressos constants al voltant de la consecució dels resultats esperats. Què suposa?

 • Establir amb anticipació els criteris d’avaluació i compartir-los amb l’estudiantat.
 • Ajudar a l’estudiantat en la comprensió dels seus beneficis i la predisposició per exercitar-la.
 • Donar a l’estudiantat exemples de bones execucions per a que sàpiga allò que s’espera.
 • Acompanyar a l’estudiantat en la revisió del seu progrés formatiu i en concretar com pot avançar amb autonomia i independència.

6. Seguretat de l’avaluació en entorns virtuals

El pas cap a una avaluació en entorns virtuals comporta alguns reptes concrets respecte al mitjà de realització de l’examen online. Però també degut a la pròpia capacitat i domini del professorat. En alguns casos es posa en dubte la integritat acadèmica i la seguretat de l’avaluació en entorns virtuals. Realment, hi ha motius de preocupació? 

 • L’examen online no és menys segur que el presencial. No existeix una avaluació 100% segura, ni tampoc que faciliti informació totalment acurada dels nivells d’aprenentatge de l’estudiantat. No obstant, el treball recent de Harper, Bretag i Rundle (2020) constata que hi ha unes formes d’avaluar més exposades a fer trampes que altres. L’examen presencial és més susceptible de patir trampes que no pas l’examen online. L’examen menys segur és que planteja un elecció múltiple i respostes breus. Per contra, l’examen més segur coincideix amb la prova de caire reflexiu, oral, pràctica i les tasques personalitzades i fetes a classe (Bretag et al., 2019). Aquesta evidència es pot traslladar a l’avaluació en entorns virtuals.
 • L’avaluació que genera un aprenentatge profund en l’estudiantat està menys exposada a les trampes. Aquesta avaluació autèntica emergeix com a una alternativa real a les intencions negatives de cometre trampes de l’estudiantat (Moriarty et al., 2016).

Com dissenyar tasques formatives que vetllin per la integritat estudiantil?

 • Distribueix les tasques en petites entregues de les quals l’estudiantat rebrà un feedback que serà necessari integrar.
 • Dissenya tasques més personalitzades i ajustades segons cada grup d’estudiants.
 • Apodera l’estudiantat dispensant-li oportunitats per triar i controlar l’ambient d’aprenentatge.

7. Eines d’avaluació

7.1. Rúbriques

Una rúbrica és una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació. Els nivells, si es vol, es poden associar amb les notes tradicionals, però es busca no reduir la valoració a un càlcul numèric, sinó fer més visible què hi ha al darrere d’un número. Normalment cadascuna d’aquestes matrius o rúbriques es poden utilitzar per avaluar diferents activitats al llarg d’un curs o etapa escolar, canviant només els indicadors (que sovint caldrà concretar-los més, especialment si es vol que els alumnes els puguin entendre).

Com avaluar amb rúbriques en Moodle?

Les activitats “tasca” i “taller” de moodle poden ser avaluades amb rúbriques. A més, cal tenir en compte que aquestes rúbriques poden ser visibles per l’alumnat abans que realitzi l’activitat. És una manera que l’alumnat sàpiga, des de l’inici de l’activitat, què ha de tenir en compte per obtenir una bona qualificació.

El l’activitat “taller”, l’alumnat pot autoavaluar-se i coavaluar.

Com configurar les rúbriques a moodle?

Com avaluar amb rúbriques en Google Classroom?

CoRubrics és un complement per a fulls de càlcul de Google que permet fer un procés complet d’avaluació amb rúbriques. Serveix perquè el professor avaluï als alumnes (o a grups d’alumnes) amb una rúbrica i també perquè els alumnes es coavaluin entre ells amb una rúbrica.

Com instal·lar CoRubrics?

Com utilitzar CoRubrics?

7.2. Guies de qualificació

Com crear i editar una guia de qualificació?

La Guia de qualificació és un instrument d’avaluació avançada. Permet definir els criteris amb els que s’avaluarà l’activitat de l’alumnat. A cadascun dels criteris se li associa un valor numèric. Per aquest motiu, el camp qualificació de l’edició de la tasca és recomanable que també tingui un valor numèric.

En el moment de crear una tasca no es té accés a la configuració de l’avaluació avançada, per tant s’haurà de desar la tasca i tornar a editar-la per definir i/o editar la Guia de qualificació. Per fer-ho cal anar a Configuració | Administració de la tasca | Qualificació avançada | Defineix la guia de qualificació.

Configuració de l'avaluació avançada

Configuració de l’avaluació avançada

Per definir la Guia de qualificació cal afegir criteris amb descripcions per a l’alumnat i per al professorat que avalua. També permet afegir comentaris d’ús freqüent per facilitar l’avaluació dels diferents criteris.

Defineix una guia de qualificació.

Defineix una guia de qualificació.Es pot fer visible la Guia de qualificació per orientar a l’alumnat en el desenvolupament de les activitats. És interessant fer participar l’alumnat en la creació dels criteris que s’aplicaran en el moment d’avaluar les seves produccions.Quan l’alumne/a accedeix a la seva tramesa pot veure els criteris de qualificació tal i com es mostra a la imatge següent.

Tramesa de l'activitat

Tramesa de l’activitat

El professor/a quan avalua l’activitat disposa de les indicacions que veu l’alumne/a en cadascun dels criteris, les descripcions pel professor/a, els espais per a la retroacció, els quadres per a les puntuacions i la ponderació dels criteris.

Qualificació de la tramesa

Qualificació de la tramesa

7.3. Escales de qualificació

Les escales mesuren el grau d’assoliment dels objectius marcats per una activitat. 

Podeu valorar l’activitat dels estudiants utilitzant diferents tipus d’escales:

 • Numèriques: per exemple: de 0 a 10, de 0 a 100, etcètera.
 • Textuals: per exemple: no fet/ fet, Insuficient/ Suficient/ Bé/ Notable/ Excel·lent, etcètera.

Moodle, per defecte, inclou només les escales numèriques (de 0 a 100) i una de textual, molt interessant, anomenada Formes de coneixement separades i connectades. Però podeu afegir-ne tantes com vulgueu de personalitzades.

Les activitats qualificades amb escales també apareixen al Llibre de qualificacions i intervenen al càlcul del total d’una categoria amb una equivalència numèrica. Aquesta equivalència varia segons el tipus d’agregació que tingui la categoria de qualificació a la qual pertany l’activitat qualificada amb l’escala personalitzada.

Per exemple: creem una escala amb 6 valors textuals: no assolidapoc assolidaassolidaben assolidamolt ben assolida i consolidada. Quina equivalència numèrica té aquesta escala textual? Depèn del tipus d’agregació de la categoria:

 • Si el mètode d’agregació és un dels estàndards que apareixen al desplegable (Mitjana, Mitjana ponderada, etc.) l’equivalència és:  no assolida 0 sobre 5 punts, poc assolida 1 sobre 5 punts, assolida 2 sobre 5 punts, ben assolida 3 sobre 5 punts, molt ben assolida 4 sobre 5 punts i consolidada 5 sobre 5 punts. 
 • Si el mètode d’agregació és la suma o bé hi ha una fórmula de càlcul aleshores l’equivalència numèrica és: no assolida 1 punt, poc assolida 2 punts, assolida 3 punts,  ben assolida 4 punts, molt ben assolida 5 punts i consolidada 6 punts. 
  Observeu que en aquest tipus d’agregació i en una escala amb només 2 opcions (per exemple:  no fet i fet) paradoxalment la qualificació no fet dóna el 50% de la puntuació (un 1) i la fet, aquesta sí que naturalment, el 100% (un 2). Per tant, si un estudiant no ha fet l’activitat no heu de puntuar-lo manualment (no valorar-lo amb no fet) perquè així té realment el 0% de puntuació (un 0).

Tingueu present que les escales poden ser comunes a tot el lloc web, no estan associades ni a usuaris ni a cursos. Per tant, quan creeu una escala nova heu de pensar que la podrà utilitzar qualsevol altre professor/a del lloc en els seus cursos, doneu-les un nom ben distintiu. No és mala idea parlar amb els equips pedagògics sobre quines escales poden ser més adients als estudiants del vostre centre.

Desenvolupament de la pràctica

Creació d’una nova escala de valoració

Per començar amb el tema vegeu primer aquest vídeo resum:

Vegeu-ho ara amb detall. Per afegir una escala personalitzada a un curs Moodle heu de seguir el següent procediment:

 1. Adreceu-vos al bloc d’Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs. Feu clic sobre Escales:

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 3. A la pàgina que veureu, per defecte, hi trobareu les escales anomenades estàndard Formes de coneixement separades i connectades i, a més, hi podreu trobar les que la resta de professorat del sistema ha definit per als seus cursos. En el següent exemple hi ha dues escales personalitzades: fet/no fet (que pot prendre els valors no feta mitges i fet, ) i complimentada, amb els valors no complimentada i complimentada.
 4. Premeu el botó Afegeix una escala nova i s’obrirà la pantalla d’edició:
 5. Li doneu un Nom significatiu i aclaridor, no solament per a vosaltres sinó també per a la resta de professorat que pugui utilitzar-la. En l’exemple es crea l’escala de valoració anomenada clàssica.
 6. A la casella Escala escriviu els valors que pot prendre l’escala començant sempre pel més baix i acabant amb el més alt separats per comes. Per exemple: no feta mitgesfet.
 7. Escriviu una Descripció aclaridora. Val la pena explicar a tothom què hi valoreu.
 8. Finalment, premeu el botó Desa els canvis per fer-los permanents. Això us retornarà a la llista d’escales del lloc, on podeu veure que s’hi ha afegit clàssica, la que acabeu de crear:

Si a la llista d’escales feu clic sobre el nom, clàssica en l’exemple, s’obrirà una finestra emergent des d’on podreu veure les opcions de valoració de l’escala:

Ara aquesta escala personalitzada ja està a la vostra disposició, i a la de la resta del professorat del lloc, per ser emprada en qualsevol activitat puntuable. 

Podeu comprovar-ho editant qualsevol activitat i, a l’opció Qualificacions, us la trobareu a la llista desplegable:

Quan una escala està sent utilitzada en alguna activitat no es pot canviar ni suprimir. Si n’heu creat alguna i la voleu editar, assegureu-vos que ningú més l’està fent servir en aquell moment. Només la podreu suprimir quan no estigui associada a cap activitat

Qualificació amb lletres

A la pràctica anterior heu vist com podeu crear una escala personalitzada on les qualificacions que veu l’estudiant no són un valor numèric (encara que el tenen) sinó un text que pot ser tan llarg i explicatiu com vulgueu.

En aquest secció el que veureu és un altre cas ben diferent. Es tracta d’una equivalència automàtica que fa Moodle consistent en transformar els totals d’un categoria, que són valors numèrics reals, en un text que presenta a l’estudiant. Aquest mecanisme està basat en les qualificacions anglosaxones, on l’estudiant rep una qualificació del tipus A+, A, B+,… tot i que darrera de cada lletra hi ha associat un valor numèric que en cap cas es perd:

Moodle permet, a més, editar aquesta transformació, és a dir, canviar els intervals numèrics corresponents a cada lletra i fins i tot canviar el text a què traduirà els valors numèrics. 

Activació de la qualificació per lletres

Per poder activar la “traducció” dels valors numèrics del total d’una categoria a lletres cal seguir aquest procediment:

 1. Adreceu-vos al bloc d’Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs. 
 3. Feu clic sobre Categories i elements :

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 4. Feu clic sobre la icona d’edició de la categoria que voleu que es representi amb lletres (Exercitació a l’exemple):
 5. Aquesta acció obrirà la pàgina d’edició de la categoria: 


  Des d’aquesta pàgina podreu modificar una sèrie d’aspectes de la categoria i del Total de la categoria (part inferior), com ara:
  • el Nom de l’element (Category total name), en lloc que aparegui Total de la categoria podeu fer que aparegui Resultat del primer trimestre, posem per cas.
  • el Número ID imprescindible pels casos en què aquest Total intervé en algun càlcul del total del curs.
  • el Tipus de qualificació us permetrà, entre altres possibilitats, representar el total de la categoria amb una escala personalitzada.
  • variant els valors de la Qualificació màxima o mínima podreu aconseguir escalar els resultats a valors desitjats.
  • l’opció que ara interessa, però, és el desplegable Tipus de visualització de les qualificacions on, per defecte es presenta el valor Real però que ara heu de canviar al valor Lletra.
  • podeu ocultar el total de la categoria (amb l’opció Ocult) o ocultar-lo fins a una data prefixada (Ocult fins), opció aquesta molt útil en el cas que el professorat no vulgui mostrar les qualificacions fins no tenir-les totes.
  • a través de les opcions equivalents (Blocat i Bloca després de) podeu fer el mateix amb el blocatge del total de la qualificació.
 6. Premeu el botó Desa els canvis per fer-los efectius.
 7. Si ara torneu al Qualificador veureu que el total de la categoria ja es mostra amb la lletra i no amb el valor numèric com fins ara:

  Observeu tanmateix que ni les qualificacions ni els càlculs no es veuen afectats. Recordeu que el que acabeu de fer és, simplement, mostrar el total de la categoria en un altre format, en format de lletres.

Edició de la qualificació per lletres

Per canviar els intervals de la qualificació per lletres o bé el text que voleu mostrar en lloc de les lletres en el vostre curs cal seguir aquestes passes:

 1. Adreceu-vos al bloc d’Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs. 
 3. Feu clic sobre Lletres :

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 4. Us apareix aquesta pàgina que us mostra la configuració actual: 
 5. Per poder-la canviar cal que torneu al menú i feu clic sobre l’opció Edita
 6. Us apareixerà aquesta pàgina on, abans de res, haureu d’activar l’opció Invalida opcions per defecte del lloc que és la que, per defecte, us està presentant: 
 7. Escriviu els nous valors a les caselles de text i trieu dels desplegables els intervals numèrics:

  Premeu el botó Desa els canvis per fer-los permanents.
 8. Us apareixerà la pàgina amb les noves lletres:
 9. Si ara torneu al Qualificador veureu que els canvis ja són efectius:

Observació final.

Fixeu-vos que aquestes qualificacions amb lletres tenen l’origen en les qualificacions numèriques i, simplement, assignen una qualificació alfabètica o altra segons en quin interval estigui definida la puntuació numèrica obtinguda. És a dir, les qualificacions amb lletres són la traducció alfabètica d’una puntuació numèrica: un 6 es representa per una B, per exemple. I això afecta només al curs on ho hagueu definit.

Una escala personalitzada del tipus Fet i No fet es pot aplicar a qualsevol activitat de qualsevol curs d’un lloc Moodle, mentre que una qualificació amb lletres només pertany al curs on l’ha creada el professorat. Fins i tot, el mateix professor o professora que estigui tutoritzant dos cursos diferents no podrà compartir la mateixa qualificació amb lletres a no ser que la creï de nou per a cadascun dels seus cursos.

8. Registre i seguiment del progrés de l’alumnat

8.1. Qualificador de moodleEn aquest apartat trobareu la descripció de l’informe qualificador. 

 1. Descripció del qualificador
 2. Configuració dels components del qualificador
  1. Categories i Elements de qualificació
  2. Càlculs de qualificacions
  3. Introducció d’una fórmula
  4. Estandardització de les escales en els càlculs
 3. Paràmetres del qualificador
 4. Activar l’edició del qualificador

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és el qualificador del Moodle?
 • Com es poden personalitzar els components del qualificador?
 • Quins càlculs es poden programar en el qualificador?

Descripció del Qualificador


Al Qualificador és on el professorat pot consultar les qualificacions que s’han anat posant des de cadascuna de les activitats. En cas necessari, el professorat pot activar l’edició per afegir o modificar alguna qualificació. Normalment es configura en el moment de crear el curs per part del professor/editor i posteriorment el professorat pot fer el seguiment i, si cal, afegir qualificacions que l’alumnat podrà veure.

Procediments relacionats amb el qualificador

El qualificador consta de diferents elements de qualificació, normalment associats a activitats, però també es poden incorporar elements de qualificació que no disposin d’una activitat associada. Per exemple, es pot afegir un element de qualificació per incorporar les qualificacions d’una exposició oral, d’un exercici fet amb una aplicació web externa,…Permisos i rols relacionats amb el qualificador

Per facilitar la gestió de les qualificacions, aquestes es poden agrupar en categories de manera que cada categoria generi una qualificació final i el conjunt de categories serveixi per definir la qualificació final del curs.

Tot seguit es mostra un exemple del qualificador (Botó blau “Qualificador” part superior dreta):

Informe qualificador

Informe qualificadorInformes de l’alumne

Quan l’alumnat accedeix a l’informe de qualificació es mostra d’una manera diferent a la que apareix quan s’hi accedeix amb el rol de professor/a. A l’enllaç de la dreta hi ha l’accés a la informació sobre l’informe que veu l’alumnat.

El qualificador de la imatge mostra les qualificacions del Curs. Hem creat dues categories de qualificació: T1 i T2.

En la primera columna podeu veure el nom i cognom dels alumnes. Aquesta columna es pot fixar per veure-la en tot moment. Podeu ordenar per nom i per cognom. Per a cada alumne podeu veure la imatge del perfil, nom i cognoms i la icona d’accés a l’informe d’usuari.

A continuació teniu els diferents elements de qualificació que poden estar vinculats a les activitats del curs o creats manualment per afegir qualificacions complementàries. 
Si abans de crear una activitat s’han definit les categories dins del qualificador es podrà assignar l’activitat a la categoria. En cas contrari es pot incloure l’activitat en la seva categoria des de Categories i elements del menú del qualificador o des de l’edició de l’activitat.Tot i que el qualificador permet editar les qualificacions, recomanem com a bon ús fer servir les vistes que les activitats tenen a l’efecte. Una qualificació modificada directament en el qualificador queda blocada.

Configuració i organització dels components del qualificador


En crear un curs es genera automàticament el qualificador que anirà recollint aquelles activitats en les quals s’hagi definit un sistema de qualificació, tant si s’ha fet en el moment de crear-la com si s’ha configurat posteriorment.

A més dels components del qualificador que es creen automàticament, vinculats a les activitats qualificables, també es poden afegir elements de qualificació que no estiguin vinculats a una activitat del Moodle. Aquests elements permeten integrar en el qualificador qualsevol nota per utilitzar-la en el càlcul de la qualificació final d’una unitat didàctica, d’un curs,…

Els diferents elements de qualificació es poden agrupar en categories i definir un sistema de càlcul automàtic de la qualificació final de la categoria. Per definir la qualificació de la categoria es poden utilitzar escales, valors numèrics o lletres.

La qualificació final del curs es realitza de manera automàtica segons les qualificacions de les diferents categories.
Si es configura correctament el qualificador, el professor tutor només haurà d’incloure les qualificacions dels elements de qualificació generats manualment. La resta d’elements de qualificació, les categories i la nota final de curs apareixeran automàticament a mesura que es vagin fent i qualificant les activitats des de les seves pàgines.

Un cop creats els elements de qualificació i les categories caldrà definir el sistema de càlcul de la nota de categoria i de curs. Es pot fer utilitzant els sistemes automàtics disponibles o bé generar fórmules de càlcul personalitzades.

Sistemes automàtics de càlcul de la qualificació final

El qualificador del Moodle és un sistema molt complet que permet configuracions molt diverses i així es pot adaptar a les decisions que es prenguin per part de la persona que construeix el curs.

Les activitats poden definir-se amb o sense qualificació i posteriorment agrupar en categories aquelles que s’hagin definit amb qualificació. Dins de les categories es poden afegir altres elements de qualificació i, posteriorment, amb tot el conjunt de qualificacions, determinar el sistema de tractament de les qualificacions per calcular automàticament la qualificació final de cada categoria i la final del curs.

Categories i elements de qualificació


Per dissenyar els components del qualificador podeu seguir diferents criteris. No necessàriament s’han de correspondre les categories amb els temes del curs. Així, podeu fer una categoria per a cada un dels temes del curs, per a cada tipologia de les activitats… I podeu fer subcategories. Això sí, cada element de qualificació només el podeu incorporar en una de les categories. 


Les accions que es poden realitzar amb els components del qualificador les podeu consultar en la imatge següent:

Per configurar el qualificador aneu a Administració del curs | Configuració del llibre de qualificacions.

Categories i elements de qualificació

Categories i elements de qualificació

Davant dels elements de qualificació i de les categories hi ha la icona de desplaçament per ordenar el contingut del qualificador. Les accions que podeu aplicar a cada element estan agrupats en el menú edita: Edita paràmetres, Mostra / Amaga i Suprimeix, Tant les categories com els elements de qualificació permeten introduir càlculs específics. Per introduir un càlcul en una categoria heu de desplegar el menú Edita del total de la categoria. En el cas dels elements de qualificació que s’afegeixen, en el menú edita s’integren Edita paràmetres, Edita el càlcul, Visibilitat i suprimeix. Per crear categories o elements de qualificació heu de fer clic en el botó Afegeixcorresponent que trobeu a la part inferior de Categories i elements.

En el moment de crear la categoria o l’element de qualificació es pot determinar la categoria mare en la qual el volem incorporar. Tot i això, categories i elements es poden editar i desplaçar posteriorment.

Paràmetres d’edició de categories

Paràmetres de l'element de qualificació

Paràmetres de l’element de qualificació
Per a cada una de les activitats que permeten qualificació es genera un element al qualificador. I també podeu afegir nous elements per introduir qualificacions no vinculades a les activitats del curs.Procediment per definir la qualificació per aprovar
En el tipus de qualificació per Valor podeu introduir la Qualificació per aprovar.

Una vegada tenim creades les categories en el qualificador, podem indicar la categoria on ha d’anar l’element de qualificació per a una nova activitat.

Incloure l'activitat a la categoria

Incloure l’activitat a la categoria

Càlculs de qualificacions

Exemple de configuració del qualificador

Per fer el càlcul de la qualificació de la categoria o de la subcategoria a partir dels elements que conté, podem seleccionar diferents estratègies d’agregació. En el cas en què les diferents opcions d’agregació no satisfacin les vostres necessitats per al càlcul de la qualificació, podeu introduir expressions matemàtiques pròpies.

En primer lloc, les qualificacions es converteixen en valors de percentatge (interval de 0 a 1: d’això se’n diu normalització). Després són agregades mitjançant una de les funcions que s’expliquen més avall. Finalment, es converteixen en un valor dins la gamma de la categoria associada a l’element (un valor entre la qualificació mínima i la qualificació màxima).
Les qualificacions buides poden correspondre a que l’alumne encara no ha fet cap tramesa, que el professor encara no l’ha qualificat o bé que el professor ha esborrat manualment la qualificació

Estratègies d’agregació que podeu aplicar en el càlcul de les qualificacions de les categories: 
En els càlculs que es descriuen es considera que la Qualificació mínima de la Categoria és zero.

Mitjana de les qualificacions 
La suma de totes les qualificacions, dividida pel nombre total de qualificacions.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100: 
(0,7 + 0,25 + 1,0)/3 = 0,65 –> 65/100

Mitjana ponderada 
Es pot donar a cada element de qualificació un pes diferent, que després s’utilitzarà en el càlcul de la mitjana per modificar la importància relativa de cada element en el resultat final. 

A1 70/100 pes 10, A2 20/80 pes 5, A3 10/10 pes 3, màxim de la categoria 100:
(0,7*10 + 0,25*5 + 1,0*3)/18 = 0,625 –> 62,5/100

Quan seleccioneu la mitjana ponderada habiliteu el paràmetre Ponderació, com podeu veure en el següent exemple. Aquest camp us permet introduir el pes de la qualificació de cada activitat.

En l’exemple anterior la suma de ponderacions és 100, si el feu coincidir amb el valor màxim de la categoria coincideix la ponderació amb el percentatge de cada una de les qualificacions. Així, l’activitat Problemes té un valor del 40% en el total de la categoria.Si voleu aplicar ponderacions diferents a les activitats d’una categoria: 

 1. Seleccioneu la Mitjana ponderada de les qualificacions
 2. En el màxim de la categoria introduïu el total sobre el que voleu qualificar: 10, 100,…
 3. Feu coincidir la suma de ponderacions de les activitats amb el màxim de la categoria

En el següent exemple hem configurat la categoria per puntuar-la sobre 10.

En aquest cas l’activitat Problemes pondera igualment el 40% de la categoria però qualifiquem sobre 10.

Mitjana ponderada simple 
La diferència amb la mitjana ponderada és que el pes de cada element es calcula automàticament així: qualificació màxima – qualificació mínima. Una tasca qualificada sobre 100 punts té un pes 100, una tasca qualificada sobre 10 punts té un pes 10.
A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:

(0,7*100 + 0,25*80 + 1,0*10)/190 = 0,526 –> 52,6/100 

Mediana de les qualificacions 
La qualificació situada al centre de la seqüència ordenada de qualificacions (o la mitjana de les dues qualificacions centrals). L’avantatge de la mediana respecte a la mitjana és que no és afectada per qualificacions rares que s’allunyen molt de la mitjana.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:
0,7 + 0,25 + 1,0 –> 0,7 –> 7/100

Qualificació més baixa 
La qualificació més baixa, després de la normalització. Generalment s’utilitza en combinació amb Agrega només les qualificacions no buides.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:
min(0,7 + 0,25 + 1,0) = 0,25 –> 25/100

Qualificació més alta 
La qualificació més alta, després de la normalització.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100:
max(0,7 + 0,25 + 1,0) = 1,0 –> 100/100

Moda de les qualificacions  
La moda és la qualificació més freqüent. S’utilitza més habitualment per a qualificacions no numèriques. L’avantatge respecte a la mitjana és que no és afectada per qualificacions rares que s’allunyen molt de la mitjana. Tanmateix, perd tot el sentit si hi ha més d’un valor freqüent (sols se’n conserva un), o quan cada qualificació és diferent de totes les altres.

A1 70/100, A2 35/50, A3 20/80, A4 10/10, A5 7/10 màxim de la categoria 100:
mode(0,7; 0,7; 0,25; 1,0; 0,7) = 0,7 –> 70/100

Suma de qualificacions 
La suma de totes les qualificacions. Les escales s’ignoren. Aquest és l’únic mètode d’agregació que no normalitza les qualificacions (no les converteix internament en percentatges). La qualificació màxima de l’element de la categoria associada es calcula automàticament com a suma dels màxims de tots els elements agregats.

A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10:
70 + 20 + 10 = 100/190 
Podeu fer un ús avançat del qualificador introduint fórmules en el càlcul de la qualificació d’una categoria o de tot el curs.

Les funcions que podeu fer servir són les següents: 

 • average([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna la mitjana de la llista d’arguments.
 • max([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna el maxim dels valors en la llista d’arguments
 • min([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna el minim dels valors en la llista d’arguments
 • mod(dividend; divisor): Calcula el residu de la divisió
 • pi(): Retorna el valor del nombre Pi
 • power(base; power): Calcula la potència d’un nombre
 • round(number, count): Arrodoneix un nombre amb una exactitud donada
 • sum([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna la suma de la llista d’arguments
 • an asterisk (*) fa el producte de dos valors: [ [item1] ]*[ [item2] ] 

Configuració condicional de qualificacions

Introducció d’una fórmula

Per introduir una fórmula heu d’editar el càlcul de la categoria en la vista del qualificador  Inici | Curs | Administració de les qualificacions | Configuració | Categories i elements 

L’edició del càlcul de la categoria està en la columna d’accions | Edita, en la icona Calculadora 

Per introduir una fórmula és necessari que els camps que es referencien tinguin un valor id. Si falta algun id el podeu afegir abans d’escriure la fórmula. 

Afegir id als elements de qualificació

Afegir id als elements de qualificacióLes fórmules comencen per un signe = . La sintaxi de les fórmules del qualificador depén de la configuració de l’idioma del Moodle, en català el separador decimal és la coma i el separador d’elements de qualificació el punt i coma.

Amb la següent expressió calculem la nota del curs.

Introducció d'una fórmula per calcular la nota del curs

Introducció d’una fórmula per calcular la nota del curs

Altres exemples de càlculs:

Si en el curs en el que us trobeu teniu elements de qualificació amb id: A1, A2, A3, podeu introduir les següents propostes:


Mitjana dels valors màxims i mínims de diferents d’activitats. 

 =average(max([[A1]]; [[A2]]; [[A3]]); min([[A1]]; [[A2]]; [[A3]]))


Amb ponderació de les qualificacions: 

El primer valor puntua el 30%, el segon un 60% i el tercer un 10%. 

 =sum([[A1]]*0,3;[[A2]]*0,6;[[A3]]*0,1) 


Valor mínim de les qualificacions: 

 =min ([[A1]];[[A2]];[[A3]]) 

Quan modifiqueu cursos és possible que algun dels elements de qualificació referenciat en una fórmula l’elimineu, en aquest cas l’element eliminat se substitueix per ##giXXXX##.


Quan introduïu una fórmula en una categoria o en un nou element de qualificació, es mostra un resultat de l’expressió a partir del moment en el que s’introdueix algun dels valors que participen en el càlcul. En la imatge que teniu a continuació podeu veure com hi ha un participant que no té cap qualificació en el primer mòdul i per tant la categoria D404M1 no té cap valor. En el moment en el que s’hi introdueix alguna de les qualificacions es mostra el resultat del càlcul en la categoria.

Categories i elements de qualificació calculats

Estandardització de les escales en els càlculs

Les categories que es mostren en el qualificador tenen seleccionada una estratègia d’agregació: Mitjana de les qualificacions

En les qualificacions de les categories podeu comprovar:

 • Si no introduïu cap qualificació no es considera per fer la mitjana.
 • Per fer la mitjana de les puntuacions el sistema fa una conversió del valor propi de l’escala al valor numèric ja que el tipus de qualificació de la categoria és valor.


A continuació teniu un exemple:

Els extrems tenen valor 0 i 100 i cada interval té el mateix valor, en aquest cas hi ha 3 intervals, per tant 100/3 = 33,33.


Si en una mateixa categoria teniu dues activitats amb tipus de qualificació escala, el sistema fa el producte cartesià de les dues escales.


Mireu el següent exemple:

Igual que en el cas de l’escala, els extrems tenen valor 0 i 100 i cada interval té el mateix valor, en aquest cas hi ha 4 intervals, per tant 100/4 = 25. Podeu comprovar en la imatge anterior del qualificador com les combinacions que sumen 4 punts tenen un 50.


Els extrems tenen valor 0 i 100 perquè són la Qualificació mínima i Qualificació màxima respectivament. Tant en la Categoria com en l’Element de qualificació, i si el tipus de qualificació és Valor, podeu modificar aquests dos paràmetres, màxim i mínim.En l’exemple següent el càlcul de la qualificació de les categories es fa introduint una expressió, si us hi fixeu el símbol del Total de la categoria és una calculadora en comptes del símbol de la mitjana.

Quan introduïu una fórmula per calcular la qualificació de la categoria:

 • Si no hi ha qualificació en una activitat el sistema compta un zero. 
 • I el valor de cada un dels graus de l’escala és 1, 2, 3, …

Quan us interessa una escala en la qualificació de la categoria el sistema farà una conversió dels valors numèrics, a continuació teniu un exemple.

Paràmetres del qualificador

 1. En el lloc Moodle
 2. En el curs

Paràmetres del qualificador en l’Administració del lloc

Per accedir als paràmetres del qualificador feu: Administració del lloc | Qualificacions | Les meves preferències d’informes | Qualificador

Paràmetres del qualificador en l'Administració del lloc

Paràmetres del qualificador en l’Administració del llocPodeu fixar la columna del nom de l’alumne per consultar les qualificacions sense perdre de vista el nom.

Preferències del qualificador en un curs


Tal com es descriu en l’apartat anterior, es poden predefinir de manera general els paràmetres del qualificador en els cursos del lloc Moodle, tot i així dintre del context de curs el professor editor pot personalitzar alguns d’aquests paràmetres. 

Per accedir a les preferències del qualificador feu: Administració del curs | Qualificacions | Les meves preferències d’Informe | Qualificador.

Personalització del qualificador

Personalització del qualificador

Activar l’edició del qualificador

Quan activeu l’edició del qualificador podreu:

 • Modificar els valors ja introduïts en el qualificador.
 • Introduir valors dels elements de qualificació creats en el qualificador.
 • Accedir a la Vista única d’un element de qualificació o d’una categoria
 • Accedir a la Vista única d’un alumne

Per activar l’edició aneu al qualificador i feu clic en el botó Activa edició

Activar edició del qualificador

En la imatge següent teniu el qualificador en edició. Hi ha la qualificació de l’element de qualificació Compleció M1 desplegat. Per introduir la qualificació només heu de seleccionar l’ítem que voleu incorporar.


Podeu observar com hi ha una qualificació amb fons de color, perquè ha estat modificada des de l’edició del qualificador o des de la Vista única. Les qualificacions rectificades no es modificaran en cas que l’alumne torni a ser qualificat des del sistema associat a l’element de qualificació de l’activitat, el sistema les bloca.

Les qualificacions que han estat blocades es poden desblocar des de l’edició de l’element de qualificació o des de la Vista única. Per editar l’element de qualificació feu clic en el símbol d’edició dels paràmetres (el llapis). I podreu treure la marca de “rectificat”. Això sí, desapareix a la vegada la qualificació que heu introduït des de l’edició del qualificador.

Paràmetres dels elements de qualificació

Observeu que editant els paràmetres dels elements de qualificació podeu marcar com a exclosa la qualificació d’un alumne per a una activitat. Aquest valor no es considerarà en el càlcul de la qualificació de la categoria.Una vegada heu fet les modificacions necessàries amb l’edició del qualificador no oblideu fer clic en el botó Desa els canvis

8.2. Quadern virtual (qViC i qV)

qVIC i qV són llibres de càlcul, fets amb Google Drive, que intenten substituir la llibreta de notes que els professors sempre hem utilitzat per anar prenent nota de l’aprenentatge dels alumnes.

El qViC està pensat per avaluar competències (intentant seguir la normativa a primària i secundària obligatòria a Catalunya) i el qV per avaluar tasques (qualsevol altre nivell a Catalunya o tots els nivell fora e Catalunya).-

Els dos són totalment lliures i per tant es poden copiar, modificar i redistribuir sense finalitats comercials sense cap problema. Només us demano que en cas que la redistribuïu en citeu l’autor.

Aquests quaderns no intenten ser l’única eina que el professor utilitzi per avaluar als alumnes, ja que tenir rúbriques d’activitats, bases d’orientació i altres eines ens permetrà afinar molt més. Però qViC i qV poden ser bones eines de resum.

Més informació dels quadern virtual del profesor

9. Avaluació per competències a Moodle

L’administrador/a de la plataforma moodle pot introduir les competències de cada àmbit de manera que puguin ser seleccionades en cada curs i associades a les activitats proposades a l’alumnat. D’aquesta manera es poden anar recollint evidències sobre l’assoliment de la competència per part de l’alumnat. https://nuevosformadores.es/evaluacion-competencias-moodle/

10. Annex

Eines d’avaluació per l’educació híbrida

11. Per a saber-ne més

Exemple de qüestionari KPSI
Idees en línia ICE UAB – IOC
Publicació en nodes, web, EVA…