Què es necessita per muntar un circuit elèctric?

Bombeta

Bombetes
 • És un receptor amb dos terminals a i b que permet il·luminar gràcies a la energia que li lliura un generador. S’acostuma a utilitzar enroscada a un portabombetes que permet fixar-la més còmodament.
 • Se sol dir que està en estat 0 quan no fa llum i en estat 1 quan en fa.
 • Cal que el voltatge o tensió del generador que l’haurà d’alimentar no sigui superior al de la bombeta.
 • Imatges de models comercials de portabombetes:
Portabombetes
 • Símbol normalitzat d’una bombeta:
Símbol normalitzat

Brunzidor

Brunzidors
 • És un receptor de dos terminals (+ i ) que permet fer soroll gràcies a la energia que li lliura un generador.
 • S’acostuma a dir que està en estat 0 quan no fa soroll i en estat 1 quan en fa.
 • Cal que el seu voltatge o tensió coincideixi amb el de la pila que l’haurà d’alimentar. Perquè funcioni correctament, és important connectar els terminals + i  als terminals + i  del generador.
 • Símbol normalitzat d’un brunzidor:
Símbol normalitzat

Cables elèctrics (Conductors)

 • Cables conductors del corrent elèctric que enllacen entre ells els diversos elements que formen el circuit, per tal de posar en contacte el generador amb el receptor.
 • Habitualment són fabricats amb metalls com el coure o l’alumini, i estan proveïts d’un revestiment aïllant, generalment plàstic o cautxú, per evitar el contacte entre ells o amb les persones.
 • La seva característica principal és el gruix que es dóna per l’àrea de la secció expressada habitualment en mm2.
 • Imatges de models comercials:
Models comercials
 • Símbol normalitzat d’un cable conductor:
Símbol normalitzat

Commutador

Commutador
 • Té tres terminals abc.
 • Permet desviar el corrent des del terminal a cap al terminal b (posició 1) o
  des del terminal a cap al terminal c (posició 2).
 • Imatges de models comercials:
Models comercials
 • Símbol normalitzat d’un commutador:
Símbol normalitzat

Commutador d’encreuament

Commutador d'encreuament
 • Interiorment, està composat de dos commutadors (sis terminals) que es mouen amb el mateix botó. Els dos commutadors acostumen a estar agrupats en quatre terminals abc i d tal com apareix en el dibuix.
 • En la posició 1 posa en contacte el terminal a amb el terminal d, i per separat, el terminal camb el terminal b.
 • En la posició 2 el terminal a fa contacte amb el terminal b, i per separat, el terminal c amb el terminal d.
 • Imatges de models comercials:
Model comercial
 • Símbol normalitzat d’un commutador d’encreuament:
Símbol normalitzat

Interruptor

Interruptor
 • Té dos terminals a i b
 • Quan premem el seu botó, canvia d’estat i perquè torni a l’estat inicial l’hem de tornar a prémer.
 • En l’estat 0 no deixa passar el corrent elèctric entre els seus terminals de tal manera que els aparells connectats al circuit no podran funcionar,
  i en l’estat 1 el deixa passar.
 • Imatges de models comercials:
Models comercials
 • Símbol normalitzat d’un interruptor:
Símbol normalitzat

Motor

Motor
 • És un receptor de dos terminals (a i b) que permet fer girar el seu eix gràcies a la energia que li lliurarà un generador.
 • Si connectem els seus terminals al generador (+ i -) en un ordre o un altre, girarà en el sentit de les agulles del rellotge (horari) o en el sentit contrari (antihorari).
 • Cal que el voltatge o tensió del generador no sigui més gran que el que pot suportar el motor.
 • Imatges de models comercials:
Models comercials
 • Símbol normalitzat d’un motor:
Símbol normalitzat

Pila

 • Subministra energia elèctrica al circuit. Sense ella, els receptors no podrien funcionar.
 • La seva característica principal és el voltatge o tensió, que ha de coincidir amb el dels aparells que haurà d’alimentar.
 • Imatges de models comercials:
Models comercials
 • Símbol normalitzat d’una pila:
Símbol normalitzat

Polsador NO (Normalment Obert)

Polsador NO
 • Té dos terminals a i b.
 • Quan premem el seu botó, canvia de posició i quan el deixem de prémer,
  torna automàticament a la posició inicial.
 • Sense prémer, no deixa passar el corrent elèctric entre els seus terminals de tal manera que els aparells connectats al circuit no podran funcionar (estat 0), i premut el deixa passar (estat 1).
 • Imatges de models comercials:
Models comercials
 • Símbol normalitzat d’un polsador NO:
Símbol normalitzat

Polsador NT o NC (Normalment Tancat)

Polsador NT
 • Té dos terminals a i b.
 • Quan premem el seu botó, canvia de posició i quan el deixem de prémer,
  torna automàticament a la posició inicial.
 • Sense prémer, deixa passar el corrent elèctric de tal manera que els aparells connectats al circuit funcionen (estat 1), i premut no el deixa passar (estat 0).
 • Imatges de models comercials:
Models comercials
 • Símbol normalitzat d’un polsador NT:
Símbol normalitzat